สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
2 ก.ย. 2558แจ้งเลื่อนการประเมินโรงเรียนในฝัน
จากวันที่ 3-10 กันยายน 2558 ไปเป็นหลังวันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นต้นไป (โทรประสานหรือติดต่อสอบถาม ศน.ทิพวรรณ สีวาดมา 098-1519136)
2110-ไม่มีผลโหวต-
2 ก.ย. 2558การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559 (2 ก.ย. 2558)
2400-ไม่มีผลโหวต-
27 ส.ค. 2558ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 23
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกาาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2730-ไม่มีผลโหวต-
27 ส.ค. 2558ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 23
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด
1820-ไม่มีผลโหวต-
27 ส.ค. 2558ประชาสัมพันธ์ โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22
1370-ไม่มีผลโหวต-
27 ส.ค. 2558ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานการสัมมนาระดับชาติ ค
1820-ไม่มีผลโหวต-
26 ส.ค. 2558แจ้งประชาสัมพันธ์ขอรับทุนการศึกษาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู
2160-ไม่มีผลโหวต-
26 ส.ค. 2558การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐานประจำปีการศึกษา 2558
1760-ไม่มีผลโหวต-
21 ส.ค. 2558 สอบราคาซ ื้อโครงการพฒั นาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล (21 ส.ค. 58)
1550-ไม่มีผลโหวต-
21 ส.ค. 2558สอบราคาจ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา (21 ส.ค. 58)
1430-ไม่มีผลโหวต-
20 ส.ค. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแซมระบบน้ำประปา โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา (20 ส.ค. 58)
1430-ไม่มีผลโหวต-
20 ส.ค. 2558ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 23
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ(Operating System)พร้อม Application สำหรับโรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กที่นิกส์ (e-bidding)
1420-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2558ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ครูเพื่อศิษย์ สู่ความเป็นครูวิชาชีพ (19 ส.ค. 58)
1930-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี (19 ส.ค. 58)
1230-ไม่มีผลโหวต-
18 ส.ค. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร 216 ล และอาคารประกอบแบบมาตรฐาน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา (18 ส.ค. 58 )
1340-ไม่มีผลโหวต-
17 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม (17 ส.ค. 58)
1810-ไม่มีผลโหวต-
17 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (17 ส.ค. 58)
1120-ไม่มีผลโหวต-
17 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร (17 ส.ค. 58)
1620-ไม่มีผลโหวต-
17 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา (17 ส.ค. 58)
1560-ไม่มีผลโหวต-
17 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ (17 ส.ค. 58)
1530-ไม่มีผลโหวต-
17 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ (17 ส.ค. 58)
1270-ไม่มีผลโหวต-
17 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนส่งดาววิทยาคม (17 ส.ค. 58)
1190-ไม่มีผลโหวต-
14 ส.ค. 2558ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา (14 ส.ค. 58)
1270-ไม่มีผลโหวต-
14 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา (14 ส.ค. 58)
1650-ไม่มีผลโหวต-
14 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนแวงพิทยาคม (14 ส.ค. 58)
1300-ไม่มีผลโหวต-
14 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม (14 ส.ค. 58)
1420-ไม่มีผลโหวต-
14 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา (14 ส.ค. 58)
1430-ไม่มีผลโหวต-
13 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา (13 ส.ค. 58)
1190-ไม่มีผลโหวต-
13 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา (13 ส.ค. 58)
1290-ไม่มีผลโหวต-
13 ส.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ (13 ส.ค. 58)
980-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6 จากทั้งหมด 13 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com