สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
19 ม.ค. 2561เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน ธันวาคม 2560
210-ไม่มีผลโหวต-
7 ธ.ค. 2560การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 135 ( ว 5463 )
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดำเนินงานเพื่อดำเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
820-ไม่มีผลโหวต-
1 ธ.ค. 2560เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน พฤศจิกายน 2560
1320-ไม่มีผลโหวต-
1 ธ.ค. 2560เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน ตุลาคม 2560
640-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ย. 2560แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%)
650-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ย. 2560การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 69
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 30,000.-บาท
310-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ย. 2560การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 64
ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 10,000.-บาท
210-ไม่มีผลโหวต-
3 ต.ค. 2560เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน กันยายน 2560
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน กันยายน 2560
1910-ไม่มีผลโหวต-
14 ก.ย. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้่รับการโอนเิงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 14 กันยายน 2560
1610-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ย. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
รายชือครูโรงเรียนได้รับการโอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 12 กันยายน 2560
1430-ไม่มีผลโหวต-
8 ก.ย. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบครบวงจร ณ 8 กันยายน 2560
1090-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ย. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 7 กันยายน 2560
1300-ไม่มีผลโหวต-
5 ก.ย. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 5 กันยายน 2560
1460-ไม่มีผลโหวต-
30 ส.ค. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงินคูปอง
รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าอบรมหลักสูตรที่สถาบันพัฒนารับรอง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 30 สิงหาคม 2560
1580-ไม่มีผลโหวต-
30 ส.ค. 2560เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน สิงหาคม 2560
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน สิงหาคม 2560
1300-ไม่มีผลโหวต-
24 ส.ค. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 23 สิงหาคม 2560
รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 23 สิงหาคม 2560
2000-ไม่มีผลโหวต-
23 ส.ค. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 22 สิงหาคม 2560( เพิ่มเติม )
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนครูรูปแบบครบวงจร ณ 22 สิงหาคม 2560
1120-ไม่มีผลโหวต-
21 ส.ค. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 18 สิงหาคม 2560( เพิ่มเติม )
รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 18 สิงหาคม 2560
1360-ไม่มีผลโหวต-
17 ส.ค. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 16 สิงหาคม 2560( เพิ่มเติม )
รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 16 สิงหาคม 2560
1500-ไม่มีผลโหวต-
15 ส.ค. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 15 สิงหาคม 2560( เพิ่มเติม )
รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอาอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 15 สิงหาคม 2560
1320-ไม่มีผลโหวต-
11 ส.ค. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 11 สิงหาคม 2560( เพิ่มเติม )
รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 11 สิงหาคม 2560( เพิ่มเติม )
1350-ไม่มีผลโหวต-
11 ส.ค. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 11 สิงหาคม 2560( เพิ่มเติม )
รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เพิ่มเติมจำนวน 1 ราย
1020-ไม่มีผลโหวต-
11 ส.ค. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ 11 สิงหาคม 2560
รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 จำนวน 40 ราย
1130-ไม่มีผลโหวต-
11 ส.ค. 2560รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
รายชื่อครูโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
960-ไม่มีผลโหวต-
10 ส.ค. 2560รายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจขร
รายชื่อครูที่ยืมเงินและโอนเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าอบรม โครงการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เรียบร้อยแล้ว
1250-ไม่มีผลโหวต-
3 ส.ค. 2560หนังสือยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
1170-ไม่มีผลโหวต-
26 ก.ค. 2560เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 2560
1320-ไม่มีผลโหวต-
26 ก.ค. 2560โอนเงินแล้ว เรื่องยืมเงิน ค่าเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันครุพัฒนารับรอง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
โอนเงินแล้ว เรื่องยืมเงิน ค่าเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันครุพัฒนารับรอง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร วันที่26 ก.ค.60
1720-ไม่มีผลโหวต-
18 ก.ค. 2560แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
1430-ไม่มีผลโหวต-
29 มิ.ย. 2560เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน มิถุนายน 2560
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน มิถุนายน 2560
2130-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com