สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
14 ต.ค. 2559แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ที่ ศธ 04002/ ว 170 ลว.13 ต.ค.59
เงินงวดค่าเช่าบ้าน
920-ไม่มีผลโหวต-
14 ต.ค. 2559แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560ที่ ศธ 04002/ ว 97 ลว.10 ต.ค.59
เงินงวดค่าตอบแทนพนักงานราชการ
960-ไม่มีผลโหวต-
3 ต.ค. 2559กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ให้ตรวจสอบความถูกต้อง เงินตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนข้าราชการครูจำนวน 153 ราย ท่านที่ได้รับเงินกรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากรายละเอียดไม่ถูกต้องกรุณาโทรติดต่อเบอรื 042-712814 ต่อ 113 คุณชมพูนุท วงษ
5340-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ค. 2559อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
แจ้งแนวปฏิบัติ ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ( ล่าสุด )
3470-ไม่มีผลโหวต-
27 พ.ค. 2559รายงานการประเมินทางด้านการเงินบัญชี รอบ 6 เดือน
ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอให้หน่วยเบิกจ่ายทั้ง 3 โรงเรียนดำเนินการจัดทำรายงานการเงินการบัญชีส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทุกวันที่ 15 ของเดือน และให้นำส่งสำเนาดังกล่าวมายังกลุ่มบริหารงานการ
2140-ไม่มีผลโหวต-
31 มี.ค. 2559การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งบลงทุน ( ซ่อมแซมบ้านพักครู )
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านพักครูของ
2400-ไม่มีผลโหวต-
30 มี.ค. 2559รายงานการเงินประจำเดือน
ด้วยกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการนำส่งรายงานการเงินประจำเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จึงใคร่ขอความกรุณาหน่วยเบิกจ่าย ทั้ง 3 โรงเรีย
2700-ไม่มีผลโหวต-
1 ก.พ. 2559การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๙
ด้วย สพฐ. ได้โอนเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการสำหรับครูและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม พ
1550-ไม่มีผลโหวต-
1 ก.พ. 2559การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๙
ด้วย สพฐ. ได้โอนเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบลงทุน เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ดำเนินการในส่วนที่เก
1180-ไม่มีผลโหวต-
20 ม.ค. 2559การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปี 2559
ด้วย สพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 ทุนๆละ7,500 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จึงขอแ
1530-ไม่มีผลโหวต-
20 ม.ค. 2559การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ปี 2559
ด้วย สพฐ. โอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายงิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study :IS และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าประชุมเวทีศักย
1130-ไม่มีผลโหวต-
17 ธ.ค. 2558แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์"
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีท
1330-ไม่มีผลโหวต-
20 ต.ค. 2558เรียน ข้าราชการในสังกัด สพม.เขต 23(ข้าราชการที่ได้รับเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนตามคำสั่ง)
เรียน ข้าราชการในสังกัด สพม.เขต 23 ตามที่ข้าราชการได้รับเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบรายเดือน (คำสั่ง 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57) จะดำเนินการจ่ายพร้อมกับเงินเดือนวันที่ 27 ตุลาคม 2558..........
7760-ไม่มีผลโหวต-
15 ต.ค. 2558แจ้งรายละเอียดการตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2559
แจ้งรายละเอียดการตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2559 ให้ข้าราชการที่มีชื่อตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนตรวจสอบของตัวเองว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีการผิดพลาดอย่างไร ให้แจ้ง คุณมณีรัตน์
9130-ไม่มีผลโหวต-
7 ต.ค. 2558เรียน ข้าราชการสมาชิก กบข.ที่ใช้สิทธิ Undo
เรียน ข้าราชการสมาชิก กบข.ที่ใช้สิทธิ Undo ตามที่มีข้าราชการในสังกัดลาออกจาก กบข.นั้นบัดนี้ทาง สำนักงาน กบข.ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงแจ้งให้สมาชิกตรวจจำนวนเงินของตัวเองได้ที่ เว็บไซด์ กบข.
3050-ไม่มีผลโหวต-
29 ก.ย. 2558เร่งรัดการส่งเบิกจ่ายเงินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน ผอ.รร. ในสังกัด รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มียอดในสัญญาไม่ถึง ๕๐,๐๐๐ บาทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เร่งดำเนินการส่งเอกสารการไปใ
1360-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.ย. 2558ดำเนินการส่งเอกสารเบิกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด สพม.23 แจ้งโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบฯ 2556ซึ่งเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ถึงวันทำการวันสุดท้ายของเดือนกันยายน 2558 บ
1440-ไม่มีผลโหวต-
4 ก.ย. 2558เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2558
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด บัดนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2558 สพม.23 จึงให้ผอ.รร.ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยัง สพม.23 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558 เพื่อสพม.23 จะได้
1430-ไม่มีผลโหวต-
4 ก.ย. 2558จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง ประจำปี ๒๕๕๖ และ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้รีบดำเนินการจัดส่งสำเ
1220-ไม่มีผลโหวต-
27 ส.ค. 2558แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๘
เรียนผอ.รร.นิคมน้ำอูนฯ ด้วย สพฐ.ได้โอนเงิน ค่าใช้สอยให้กับสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา รวมเป็นเงิน ๘๙๒,๕๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) มาตั
1280-ไม่มีผลโหวต-
11 ส.ค. 2558แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณืต่อพ่วง
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด สพม.23 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 ทั้้งนี้ ให้ รร.ดำเนินการตามหนังสือสพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว278
1500-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2558เชิญประชุมการซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ซักซ้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนั
890-ไม่มีผลโหวต-
6 ส.ค. 2558แจ้งการโอนเงินตกเบิกข้าราชการปรับตาม พ.ร.บ.ฉบับที่ 3 และเลื่อนเงินเดือนเมษายน 2558
แจ้งการโอนเงินตกเบิกข้าราชการปรับตาม พ.ร.บ.ฉบับที่ 3 และเลื่อนเงินเดือนเมษายน 2558ได้ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ววันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
3940-ไม่มีผลโหวต-
5 ส.ค. 2558โอนเงิน ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๓ ด้วย สพฐ. โอนเงินงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเงินกันเหลื่อมปี ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อฯ ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ เมื่อทำสัญญาให้ส่งสำเนาเอกสารก่อหนี
1820-ไม่มีผลโหวต-
5 ส.ค. 2558โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘(๓๐%)
เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม.๒๓ สพฐ. โอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแบ้ว ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ ร.ร. นำสมุดเงินฝากปรับบัญชีและออกใบเสร็จรับเงิน (รับเงินในนาม สพฐ. ) ส่งที่ สพ
1020-ไม่มีผลโหวต-
23 ก.ค. 2558เงินเดือนข้าราชการในสังกัด (เงินเดือนตกเบิก ปรับเงิน 4% และเงินเลื่อนให้มีวิทยฐานะ )
รายละเอียดเงินเดือนข้าราชการในสังกัด (เงินเดือนตกเบิก ปรับเงิน 4% และเงินเลื่อนให้มีวิทยฐานะ )สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณมณีรัตน์ พงษ์ศรีรัตน์ เบอร์โทร 085-4795983 และจะดำเนินการเบิกจ่ายให้โดยด่วนถ
13860-ไม่มีผลโหวต-
22 ก.ค. 2558การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด สพม.23 ชี้แจงการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
2960-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2558ค่าจ้างประจำตกเบิก(1 ธ.ค. 57- 30 มิ.ย. 58)
ค่าจ้างประจำตกเบิก(1 ธ.ค. 57- 30 มิ.ย. 58)
6990-ไม่มีผลโหวต-
15 ก.ค. 2558ออมสินผ่อนคลายหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผอ.รร.ในสังกัดฯ ด้วย ธนาคารออมสินและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันออกมาตรการช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินที่ประสบปัญหาต่างๆ จนมีผลต่อการดำรงชีวิต และกระทบต่
1570-ไม่มีผลโหวต-
25 มิ.ย. 2558การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการผู้เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาค
เรียนผอ.ในสังกัด สพม.23สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. และได้ให้แนวทางการปฏิบัต
1690-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com