สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
1 มิ.ย. 2560แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
1980-ไม่มีผลโหวต-
1 มิ.ย. 2560เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2560
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2560
1430-ไม่มีผลโหวต-
29 พ.ค. 2560สลิปเงินเดือน พนักงานราชการ/ ลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน พ.ค.60
สลิปเงินเดือน พนักงานราชการ/ ลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน พ.ค.60
1670-ไม่มีผลโหวต-
3 พ.ค. 2560สลิปเงินเดือน พนักงานราชการ/ ลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน เม.ย.60
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว เม.ย.60
2630-ไม่มีผลโหวต-
28 เม.ย. 2560เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน เมษายน 2560
เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน เมษายน 2560
1700-ไม่มีผลโหวต-
20 เม.ย. 2560รายงานงบทดรองประจำเดือนมีนาคม 2560
รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2560
1150-ไม่มีผลโหวต-
28 มี.ค. 2560เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน มีนาคม 2560
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร เดือน มีนาคม 2560
2050-ไม่มีผลโหวต-
28 มี.ค. 2560สลิปเงินเดือน พนักงานราชการ/ ลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มี.ค.60
สลิปเงินเดือน พนักงานราชการ/ ลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มี.ค.60
2570-ไม่มีผลโหวต-
9 มี.ค. 2560หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานทางด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของโรงเรียนหน่วยเบิกจ่ายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 1.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
2470-ไม่มีผลโหวต-
23 ก.พ. 2560รายละเอียดเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล+การศึกษาบุตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
1910-ไม่มีผลโหวต-
23 ก.พ. 2560สลิปเงินเดือน พนักงานราชการ/ ลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ก.พ.60
สลิปเงินเดือน พนักงานราชการ/ ลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ก.พ.60
2240-ไม่มีผลโหวต-
26 ม.ค. 2560รายละเอียดเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล+การศึกษาบุตร ประจำเดือน มกราคม 2560
2780-ไม่มีผลโหวต-
26 ม.ค. 2560สลิปเงินเดือน พนักงานราชการ/ ลูกจ้าง ประจำเดือน ต.ค.59-ม.ค.60
สลิปเงินเดือน พนักงานราชการ/ ลูกจ้าง ประจำเดือน ต.ค.59-ม.ค.60
3120-ไม่มีผลโหวต-
2 ธ.ค. 2559แจ้งการโอนเงินค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา
แจ้งการโอนเงินค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา รายละเอียดตามแนบ ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1940-ไม่มีผลโหวต-
2 ธ.ค. 2559แจ้งการโอนเงินค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา
แจ้งการโอนเงินค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา โรงเรียนที่ได้รับเงินแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงิน ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 หนังสือนำส่งจะแจ้งไปภายหลัง
1240-ไม่มีผลโหวต-
29 พ.ย. 2559หนังสือสพม.23 ที่ ศธ.04253/6424 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง การติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
1460-ไม่มีผลโหวต-
25 พ.ย. 2559หนังสือสพม.23 ที่ ศธ 04253/6372 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
1250-ไม่มีผลโหวต-
22 พ.ย. 2559หนังสือ สพม 23 ที่ ศธ 04253/6335 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559 งบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไ
1820-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2559รายงานการเงิน
ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการทำรายงานการเงินส่งทุกๆวันที่ 15 ของเดือนนั้น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 23 ขอความร่วมมือหน่วยเบิกจ่ายทั้ง
1130-ไม่มีผลโหวต-
16 พ.ย. 2559หนังสือ สพม 23 ที่ ศธ 04253/6257 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียยนกุดบากพัฒนาศึกษา/หนองหลวงศึกษา
1360-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ย. 2559หนังสือ สพม 23 ที่ ศธ 04253/5934 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ต่ำกว่า 10 ล้าน) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์/โรงเรียนโพธิแสนวิทยา/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
1180-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ย. 2559หนังสือ สพม 23 ที่ ศธ 04253/5915 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการผูกพัน ปี 2560-2561 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี/ร่มเกล้า
870-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ย. 2559หนังสือ สพม 23 ที่ ศธ 04253/5231 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1249 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ,โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา,โรงเรียนด้านม่วงคำพิทยาคม,โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง,โรงเรียนส่องดาววิ
850-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ย. 2559หนังสือ สพม 23 ที่ ศธ 04253/6157 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม/มัธยมวาริชภูมิ/อากาศอำนวยศึกษา
800-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ย. 2559หนังสือ สพม 23 ที่ ศธ 04253/6186 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองวิทยาคม/ภูริทัตต์วิทยา/พรรณาวุฒาจารย์/บ้านบัวราษฎร์บำรุง/บะฮีวิทยาคม
820-ไม่มีผลโหวต-
4 พ.ย. 2559แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล
2370-ไม่มีผลโหวต-
1 พ.ย. 2559เงินเดือนพนักงานราชการ เดือน ต.ค.59
รายละเอียดรายการเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559
3540-ไม่มีผลโหวต-
31 ต.ค. 2559แบบฟอมร์สัญญาการยืมเงินและแนวปฎิบัติ
แบบฟอมร์สัญญาการยืมเงินและแนวปฎิบัติ
1460-ไม่มีผลโหวต-
27 ต.ค. 2559หนังสือซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา
หนังสือซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าขา
1420-ไม่มีผลโหวต-
27 ต.ค. 2559แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
1810-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com