สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
22 ก.ค. 2558การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด สพม.23 ชี้แจงการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
2770-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2558ค่าจ้างประจำตกเบิก(1 ธ.ค. 57- 30 มิ.ย. 58)
ค่าจ้างประจำตกเบิก(1 ธ.ค. 57- 30 มิ.ย. 58)
6300-ไม่มีผลโหวต-
15 ก.ค. 2558ออมสินผ่อนคลายหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผอ.รร.ในสังกัดฯ ด้วย ธนาคารออมสินและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันออกมาตรการช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินที่ประสบปัญหาต่างๆ จนมีผลต่อการดำรงชีวิต และกระทบต่
1420-ไม่มีผลโหวต-
25 มิ.ย. 2558การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการผู้เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาค
เรียนผอ.ในสังกัด สพม.23สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. และได้ให้แนวทางการปฏิบัต
1510-ไม่มีผลโหวต-
9 มิ.ย. 2558รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขากบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558
1970-ไม่มีผลโหวต-
9 มิ.ย. 2558เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์"
ตามหนังสือที่ศธ 04253/2400 ลว.5 มิ.ย.58 เรื่อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์" e-GP ระยะท่ี 3 กำหนดจัดในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 0
1500-ไม่มีผลโหวต-
5 มิ.ย. 2558แจ้งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร e-GP ระยะที่3
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด (๑๙ รร.)ขอให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน ๑๙ โรงเรียนให้ส่งรายชื่อแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1600-ไม่มีผลโหวต-
22 พ.ค. 2558เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2558
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.23 ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายเร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน ในทุกกรณี ต้องทำการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2558 เท่านั้น
1090-ไม่มีผลโหวต-
20 พ.ค. 2558เร่งดำเนินการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบฯ กรณีสัญญาสิ้นสุดแล้ว ให้เร่งดำเนินการส่งเบิก (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557)
1420-ไม่มีผลโหวต-
19 พ.ค. 2558รับหนังสือวิทยายุทธการพัสดุ ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
แจ้งให้ไปรับหนังสือวิทยายุทธการพัสดุ (คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี)
2080-ไม่มีผลโหวต-
19 พ.ค. 2558แจ้งผลการพิจารณาตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด สพม.23 แจ้งดำเนินการเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและบันทึกรายการ PO งบลงทุนประจำงบฯ ปี 2558 กรณีดำเนินการต่อตามโครงการ/รายการเดิม ต้องดำเนินการให้เสร็จทันภายในเดือน พฤษภาคม 2558
1050-ไม่มีผลโหวต-
9 เม.ย. 2558การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนปี 2558
เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับโอนเงินงบประมาณปี 2558 ขอความร่วมมือส่งเอกสารหลังจากทำสัญญา (งบลงทุน)ให้รีบดำเนินการส่งสำเนาเอกสาร ฯลฯ ไปยัง สพม.23 เพ
1350-ไม่มีผลโหวต-
26 มี.ค. 2558การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันำว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่าน GFMIS Web Online
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วย สพฐ.อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขบายเวิลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2552-2557
1820-ไม่มีผลโหวต-
26 มี.ค. 2558การประชุมทางไกล (VDO Conference) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ด้วย สพฐ. เชิญประชุมทางไกล (VDO Conferenc) เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 สพม.23 ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนแจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุเข้าร่วมประชุม ในวัน
1360-ไม่มีผลโหวต-
19 มี.ค. 2558การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม
ด้วย สพฐ. ขอจัดส่งสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ ว38 ลงวันที่ 5 กพ.58 เรื่องการจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม
1030-ไม่มีผลโหวต-
18 มี.ค. 2558แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ งบลงทุน
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ตาม ที่ สพม.23 ได้แจ้งประชุมวันที่ 18 มีค.58 เวลา 13.30 น. นั้นบางโรงเรียนไม่ได้กรอกแบบรายงานมาเข้าประชุม ทาง สพม.23 จึงได้ทำแบบรายงานให้ ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได
1060-ไม่มีผลโหวต-
17 มี.ค. 2558เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.23 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 18 มีนาคม เวล
1160-ไม่มีผลโหวต-
17 มี.ค. 2558มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วย สพฐ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รวมถึงแนวปฏิบ
720-ไม่มีผลโหวต-
19 ม.ค. 2558รายละเอียดรายการเบิกที่ยังไม่ได้รับใบเสร็จจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ตามที่โรงเรียนได้ส่งเอกสารเบิกเงิน สพม.23 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียน ประสานผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เรื่องให้ออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพม.23 รายละเอียดดังแนบนี้
2520-ไม่มีผลโหวต-
15 ม.ค. 2558แจ้งรายละเอียดการตกเบิกเงินเดือนเลื่อนให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดการตกเบิกเงินเดือนเลื่อนให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 6 ราย
8720-ไม่มีผลโหวต-
14 ม.ค. 2558แจ้งเปลี่ยนวันที่สัมมนาโครงการ Undo กบข.
กำหนดการเดิมคือวันที่ 20 มกราคม 2558 เป็นวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลาและสถานที่เหมือนเดิม
2060-ไม่มีผลโหวต-
7 ม.ค. 2558วิธีบันทึกรหัสงบประมาณ แหล่งเงินเงิน ในระบบ e-GP
วิธีบันทึกรหัสงบประมาณ แหล่งเงินเงิน ในระบบ e-GP ต้องบันทึกให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าไม่สมบูรณ์ มีผลให้ บันทึกผูกพันงบประมาณในระบบ gfmis ไม่ได้
1740-ไม่มีผลโหวต-
25 ธ.ค. 2557ด่วน...เรียน เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้รับผิดชอบ ทุกโรงเรียนในสังกัด
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2558 งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรร ยังสามารถใช้ได้อยู่ให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อก่อหนี้ผูกพัน (
2580-ไม่มีผลโหวต-
24 ธ.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3472
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา, โรงเรียนสว่างแดนดิน, โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ด้วย สพฐ. ได้โอนเงิน เพื่อเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ในการจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนภายในโณงเรียนมาตรฐานสากล
1680-ไม่มีผลโหวต-
23 ธ.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3515
ค่าที่พัก อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ของผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1400-ไม่มีผลโหวต-
18 ธ.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3300
งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
2140-ไม่มีผลโหวต-
18 ธ.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3455
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
1600-ไม่มีผลโหวต-
18 ธ.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3460
ค่าการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มความสามารถด้านการสืบเสาะทาวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์
1270-ไม่มีผลโหวต-
18 ธ.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3459
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
1110-ไม่มีผลโหวต-
18 ธ.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 3383
แจ้งโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ครั้งที่ 13 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
1480-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com