สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
22 พ.ย. 2559หนังสือ สพม 23 ที่ ศธ 04253/6335 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559 งบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไ
1540-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2559รายงานการเงิน
ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการทำรายงานการเงินส่งทุกๆวันที่ 15 ของเดือนนั้น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 23 ขอความร่วมมือหน่วยเบิกจ่ายทั้ง
880-ไม่มีผลโหวต-
16 พ.ย. 2559หนังสือ สพม 23 ที่ ศธ 04253/6257 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียยนกุดบากพัฒนาศึกษา/หนองหลวงศึกษา
1100-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ย. 2559หนังสือ สพม 23 ที่ ศธ 04253/5934 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ต่ำกว่า 10 ล้าน) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์/โรงเรียนโพธิแสนวิทยา/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
930-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ย. 2559หนังสือ สพม 23 ที่ ศธ 04253/5915 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการผูกพัน ปี 2560-2561 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี/ร่มเกล้า
710-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ย. 2559หนังสือ สพม 23 ที่ ศธ 04253/5231 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1249 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ,โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา,โรงเรียนด้านม่วงคำพิทยาคม,โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง,โรงเรียนส่องดาววิ
660-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ย. 2559หนังสือ สพม 23 ที่ ศธ 04253/6157 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม/มัธยมวาริชภูมิ/อากาศอำนวยศึกษา
580-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ย. 2559หนังสือ สพม 23 ที่ ศธ 04253/6186 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง โอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองวิทยาคม/ภูริทัตต์วิทยา/พรรณาวุฒาจารย์/บ้านบัวราษฎร์บำรุง/บะฮีวิทยาคม
610-ไม่มีผลโหวต-
4 พ.ย. 2559แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล
1870-ไม่มีผลโหวต-
1 พ.ย. 2559เงินเดือนพนักงานราชการ เดือน ต.ค.59
รายละเอียดรายการเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559
3120-ไม่มีผลโหวต-
31 ต.ค. 2559แบบฟอมร์สัญญาการยืมเงินและแนวปฎิบัติ
แบบฟอมร์สัญญาการยืมเงินและแนวปฎิบัติ
1170-ไม่มีผลโหวต-
27 ต.ค. 2559หนังสือซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา
หนังสือซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าขา
1190-ไม่มีผลโหวต-
27 ต.ค. 2559แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
1360-ไม่มีผลโหวต-
26 ต.ค. 2559แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ที่ ศธ 04002/ ว 327 ลว.21 ต.ค.59
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ราการค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบทีี่มีราคาต่อหน่อยตั้งแต่ 10 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด (รร.สกลนครพัฒนศึกษา) จำนวน 16,307,
1240-ไม่มีผลโหวต-
21 ต.ค. 2559แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ที่ ศธ 04002/ ว 297 ลว.20ต.ค.59
เพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนา core smart trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (39,500 บาท)
900-ไม่มีผลโหวต-
21 ต.ค. 2559แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ที่ ศธ 04002/ ว 200 ลว.17 ต.ค.59
เงินงวดค่าตอบแทนและประกันสังคัมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
830-ไม่มีผลโหวต-
21 ต.ค. 2559รหัสกิจกรรมหลัก สพฐ.ปีงบประมาณ 2560
รหัสงบประมาณและกิจกรรมหลักสพฐ.ปีงบประมาณ 2560
1140-ไม่มีผลโหวต-
14 ต.ค. 2559แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ที่ ศธ 04002/ ว 170 ลว.13 ต.ค.59
เงินงวดค่าเช่าบ้าน
1100-ไม่มีผลโหวต-
14 ต.ค. 2559แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560ที่ ศธ 04002/ ว 97 ลว.10 ต.ค.59
เงินงวดค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1160-ไม่มีผลโหวต-
3 ต.ค. 2559กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ให้ตรวจสอบความถูกต้อง เงินตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนข้าราชการครูจำนวน 153 ราย ท่านที่ได้รับเงินกรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากรายละเอียดไม่ถูกต้องกรุณาโทรติดต่อเบอรื 042-712814 ต่อ 113 คุณชมพูนุท วงษ
5600-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ค. 2559อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
แจ้งแนวปฏิบัติ ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ( ล่าสุด )
3570-ไม่มีผลโหวต-
27 พ.ค. 2559รายงานการประเมินทางด้านการเงินบัญชี รอบ 6 เดือน
ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอให้หน่วยเบิกจ่ายทั้ง 3 โรงเรียนดำเนินการจัดทำรายงานการเงินการบัญชีส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทุกวันที่ 15 ของเดือน และให้นำส่งสำเนาดังกล่าวมายังกลุ่มบริหารงานการ
2220-ไม่มีผลโหวต-
31 มี.ค. 2559การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งบลงทุน ( ซ่อมแซมบ้านพักครู )
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านพักครูของ
2500-ไม่มีผลโหวต-
30 มี.ค. 2559รายงานการเงินประจำเดือน
ด้วยกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการนำส่งรายงานการเงินประจำเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จึงใคร่ขอความกรุณาหน่วยเบิกจ่าย ทั้ง 3 โรงเรีย
2820-ไม่มีผลโหวต-
1 ก.พ. 2559การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๙
ด้วย สพฐ. ได้โอนเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการสำหรับครูและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม พ
1740-ไม่มีผลโหวต-
1 ก.พ. 2559การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๙
ด้วย สพฐ. ได้โอนเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบลงทุน เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ดำเนินการในส่วนที่เก
1290-ไม่มีผลโหวต-
20 ม.ค. 2559การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปี 2559
ด้วย สพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 ทุนๆละ7,500 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จึงขอแ
1650-ไม่มีผลโหวต-
20 ม.ค. 2559การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ปี 2559
ด้วย สพฐ. โอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายงิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study :IS และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าประชุมเวทีศักย
1300-ไม่มีผลโหวต-
17 ธ.ค. 2558แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์"
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีท
1400-ไม่มีผลโหวต-
20 ต.ค. 2558เรียน ข้าราชการในสังกัด สพม.เขต 23(ข้าราชการที่ได้รับเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนตามคำสั่ง)
เรียน ข้าราชการในสังกัด สพม.เขต 23 ตามที่ข้าราชการได้รับเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบรายเดือน (คำสั่ง 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57) จะดำเนินการจ่ายพร้อมกับเงินเดือนวันที่ 27 ตุลาคม 2558..........
7890-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com