สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3123
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการโรงเรียนตามภาระงาน
320-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3137
ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน
290-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3148
ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม "โรงเรียนสุจริต"
290-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3184
ค่าตอบแทนจ้างนัการภารโณง 4,600 อัตรา
290-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 3186
ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
590-ไม่มีผลโหวต-
13 พ.ย. 2557แจ้งการโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนได้ดำเนิการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
แจ้งการโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนได้ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
3240-ไม่มีผลโหวต-
11 พ.ย. 2557รายละเอียดการตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เพิ่มเติม)
รายละเอียดการตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เพิ่มเติม)กรณีย้ายมาจาก สพม. เขต 22 จำนวน 2 ราย
2830-ไม่มีผลโหวต-
4 พ.ย. 2557รายละเอียดการตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายละเอียดการตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แจ้งให้ข้าราชการที่ได้เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดถ้าตรวจสอบแล้
8570-ไม่มีผลโหวต-
28 ต.ค. 2557แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำให้ชำระหนี้โครงการ ชพค.ธนาคารออมสิน สาขา สกลนคร
ด้วย ธนาคารออมสิน สาขา สกลนคร ไม่ได้แจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่กู้เงินโครงการ ชพค.(สำนักงาน สกสค.)มาให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ทำการหักชำระหนี้ให้ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕
2470-ไม่มีผลโหวต-
20 ต.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 2990
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านทุกกรณี
1730-ไม่มีผลโหวต-
20 ต.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 2970
ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองตามแนวทางการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์
1470-ไม่มีผลโหวต-
20 ต.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 2959
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน 1 ตค. 57- 31 มีค. 58
910-ไม่มีผลโหวต-
20 ต.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 2925
ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม ตามกรอบ 1 ตค. 57 - 31 มีค. 58
900-ไม่มีผลโหวต-
22 ก.ย. 2557มาตรการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2280-ไม่มีผลโหวต-
11 ก.ย. 2557เงินตกเบิกปรับเงิน ว21/2557(เพิ่มเติม)
เงินตกเบิกปรับเงิน ว21/2557( เพิ่มเติม )โอนเงินพร้อมกับเงินเดือนวันที่ 25 กันยายน 2557รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้(หากตรวจสอบจำนวนเงินแล้วถ้าผิดพลาดให้แจ้งมาที่ คุณมณีรัตน์ พงษ์ศรีรัตน์ เบอร์โท
13510-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2112
เพื่อเป็นค่าพาหนะของผู้เข้ารับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติานผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
1420-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2111
ค่าพาหนะของผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และผู้ช่วยบรรณารักษ์
1250-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2102
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
770-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2123
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา
590-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2113
ค่าพาหนะของผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล
690-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2103
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
610-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2108
ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
680-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2040
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำโครงงานฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์รัดับนานาชาติ
1120-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2055
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
700-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2072
เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)
890-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2032
เพื่อให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม "หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี"
710-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2071
ค่าใช้จ่ายของครูและนักเรียนที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
690-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1975
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมวางแผนการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice
670-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1986
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางให้กับผู้เข้าประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์แนะประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
780-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1974
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ CD ROM นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
770-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com