สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
25 ธ.ค. 2557ด่วน...เรียน เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้รับผิดชอบ ทุกโรงเรียนในสังกัด
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2558 งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรร ยังสามารถใช้ได้อยู่ให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อก่อหนี้ผูกพัน (
3440-ไม่มีผลโหวต-
24 ธ.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3472
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา, โรงเรียนสว่างแดนดิน, โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ด้วย สพฐ. ได้โอนเงิน เพื่อเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ในการจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนภายในโณงเรียนมาตรฐานสากล
2940-ไม่มีผลโหวต-
23 ธ.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3515
ค่าที่พัก อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ของผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
2350-ไม่มีผลโหวต-
18 ธ.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3300
งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
3030-ไม่มีผลโหวต-
18 ธ.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3455
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2580-ไม่มีผลโหวต-
18 ธ.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3460
ค่าการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มความสามารถด้านการสืบเสาะทาวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์
2150-ไม่มีผลโหวต-
18 ธ.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3459
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
2350-ไม่มีผลโหวต-
18 ธ.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 3383
แจ้งโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ครั้งที่ 13 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
2340-ไม่มีผลโหวต-
17 ธ.ค. 2557ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ด่วน สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร แจ้งให้หน่วยงานรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จึงขอความ
2720-ไม่มีผลโหวต-
12 ธ.ค. 2557แจ้งการเปลี่ยนแปลงการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วย ประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จึงขอแจ้งข้าราชการ ในสังกัดที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี ๒๕๕๘ ขอให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2890-ไม่มีผลโหวต-
11 ธ.ค. 2557ปรับเงินเดือนข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ตกเบิก)
แจ้งรายละเอียดปรับเงินเดือนข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ตกเบิก) 75 ราย ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้องหรือไม่ถ้ามีความผิดพลาดแจ้ง คุณมณีรัตน์ พงษ์ศรีรัตน์ เบอร์โทร 085-4795983 รายละเอียดต
5900-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3185
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ด้วน สพฐ ได้โอนเงิน เพื่อดำเนินการโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียน" ให้โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
2770-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3177
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่1
3360-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3138
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ.
2510-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3135
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียนปี 2558
2050-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3114
ค่าใช้จ่ายในการยกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเรียนในวิชาหลัก (โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย)
2070-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3098
ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
1810-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3023
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2110-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3073
ค่าพาหนะในการเข้าร่วมประชุมรับแบบรูปรายการ
2050-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3100
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
1870-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3123
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการโรงเรียนตามภาระงาน
1850-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3137
ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน
1890-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3148
ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม "โรงเรียนสุจริต"
1950-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 3184
ค่าตอบแทนจ้างนัการภารโณง 4,600 อัตรา
1760-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 3186
ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
2100-ไม่มีผลโหวต-
13 พ.ย. 2557แจ้งการโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนได้ดำเนิการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
แจ้งการโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนได้ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
5330-ไม่มีผลโหวต-
11 พ.ย. 2557รายละเอียดการตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เพิ่มเติม)
รายละเอียดการตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เพิ่มเติม)กรณีย้ายมาจาก สพม. เขต 22 จำนวน 2 ราย
4630-ไม่มีผลโหวต-
4 พ.ย. 2557รายละเอียดการตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายละเอียดการตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แจ้งให้ข้าราชการที่ได้เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดถ้าตรวจสอบแล้
10710-ไม่มีผลโหวต-
28 ต.ค. 2557แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำให้ชำระหนี้โครงการ ชพค.ธนาคารออมสิน สาขา สกลนคร
ด้วย ธนาคารออมสิน สาขา สกลนคร ไม่ได้แจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่กู้เงินโครงการ ชพค.(สำนักงาน สกสค.)มาให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ทำการหักชำระหนี้ให้ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕
4120-ไม่มีผลโหวต-
20 ต.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 2990
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านทุกกรณี
3220-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com