สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
20 ต.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 2970
ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองตามแนวทางการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์
3140-ไม่มีผลโหวต-
20 ต.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 2959
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน 1 ตค. 57- 31 มีค. 58
2440-ไม่มีผลโหวต-
20 ต.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 ที่ศธ 04002/ ว 2925
ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม ตามกรอบ 1 ตค. 57 - 31 มีค. 58
2430-ไม่มีผลโหวต-
22 ก.ย. 2557มาตรการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
3720-ไม่มีผลโหวต-
11 ก.ย. 2557เงินตกเบิกปรับเงิน ว21/2557(เพิ่มเติม)
เงินตกเบิกปรับเงิน ว21/2557( เพิ่มเติม )โอนเงินพร้อมกับเงินเดือนวันที่ 25 กันยายน 2557รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้(หากตรวจสอบจำนวนเงินแล้วถ้าผิดพลาดให้แจ้งมาที่ คุณมณีรัตน์ พงษ์ศรีรัตน์ เบอร์โท
18220-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2112
เพื่อเป็นค่าพาหนะของผู้เข้ารับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติานผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
3230-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2111
ค่าพาหนะของผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และผู้ช่วยบรรณารักษ์
2720-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2102
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2240-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2123
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา
2430-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2113
ค่าพาหนะของผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล
2440-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2103
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2360-ไม่มีผลโหวต-
19 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2108
ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
2300-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2040
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำโครงงานฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์รัดับนานาชาติ
2720-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2055
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2150-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2072
เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)
2310-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2032
เพื่อให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม "หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี"
2580-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2071
ค่าใช้จ่ายของครูและนักเรียนที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
2490-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1975
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมวางแผนการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice
2570-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1986
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางให้กับผู้เข้าประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์แนะประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2270-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1974
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ CD ROM นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2470-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1911
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
2280-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1927
ค่าจ้างเหมาบริการ ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา (โรงเรียนพังโคนวิทยาคม)
2230-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1887
ค่าวัสดุ เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/หนังสือห้องสมุด
2230-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1861
ค่าวัสดุ รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธญมศึกษาตอนต้น
2260-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1857
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู 15-19 กรกฎาคม 2557
2380-ไม่มีผลโหวต-
31 ก.ค. 2557แจ้งผลการพิจารณามาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ว 53 )
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
3400-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.ค. 2557แจ้งเรื่อง การปรับเงินตาม ว21/2557
ขอแจ้งให้ข้าราชการครูทุกท่านทราบโดยทั่วกัน ในการปรับเงินตาม ว21/2557(ตกเบิก) นั้น การปรับเงินของข้าราชการท่านใดที่เงินตกเบิกไม่ถูกต้องหรือมีปัญหา ทาง สพม.เขต 23 กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมและขอความกรุณาให้
14550-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.ค. 2557แจ้งการโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำและเงินปรับตาม ว21/2557 เดือนกรกฎาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
แจ้งการโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำและเงินปรับตาม ว21/2557 เดือนกรกฎาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
32520-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1731
ค่าจ้างเหมาบริการ ในการประบปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
3430-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1739
รายการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกร์ของสถานศึกษาที่ำด้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
2610-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com