สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
16 ก.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1745
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 64
2980-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1736
ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมการขยายผลของนักเรียนและครูของโรงเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมในต่ละศูนย์
2190-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1742
ค่าพาหนะในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ด้านการวัดผลทุกเขต
2040-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1743
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 15
2260-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1766
ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการประบปรุงและพัฒนาการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC)
2240-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1737
ครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ จำนวน 22 รายการ
2030-ไม่มีผลโหวต-
3 ก.ค. 2557แจ้งรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน สำหรับบันทึกในระบบ e-GP เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์วิชาการฯ และโรงเรียนขนาดเล็ก
แจ้งรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน สำหรับบันทึกในระบบ e-GP เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์วิชาการฯ และโรงเรียนขนาดเล็ก 2 รายการดังนี้ 1. อ้างถึงหนังสือสพม.23 (กลุ่มนโยบายและแผน) ที่ ศธ 0
4900-ไม่มีผลโหวต-
2 ก.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1640
เพื่อเป็๋นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
2800-ไม่มีผลโหวต-
2 ก.ค. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1676
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ด้วย สพฐ ได้โอนเงินต่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่างอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ
2300-ไม่มีผลโหวต-
30 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1516
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ Inspiring Science ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2320-ไม่มีผลโหวต-
30 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1533
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา งาน ICT เพื่อการบริการจัดการโดยมีแนวทางการดำเนินการ
2990-ไม่มีผลโหวต-
30 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1528
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
2180-ไม่มีผลโหวต-
30 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1564
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
2120-ไม่มีผลโหวต-
30 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1582
ค่าจ้างเหมาบริการ ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
2000-ไม่มีผลโหวต-
30 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1590
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
2410-ไม่มีผลโหวต-
25 มิ.ย. 2557แจ้งการโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือนมิถุนายน 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557
แจ้งการโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือนมิถุนายน 2557 เงินเดือนจะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 25 มิถุนายน 2557
5410-ไม่มีผลโหวต-
16 มิ.ย. 2557โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุของข้าราชการในสังกัด
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุของข้าราชการในสังกัด ให้โรงเรียนแจ้ง รายชื่อผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน จำนวน 2 ท่าน และด้านพัสดุ จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้ารับการอบรม ส่งแบบตอบรับภายในว
4480-ไม่มีผลโหวต-
16 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1474 รร.สุจริต
2890-ไม่มีผลโหวต-
13 มิ.ย. 2557การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามที่ สพฐ. ให้ทุกหน่ายเบิกจ่ายเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2810-ไม่มีผลโหวต-
13 มิ.ย. 2557แนวทางปฏิบัติการบริการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วยศาลากลางจังหวัดสกลนคร แจ้งว่าได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2730-ไม่มีผลโหวต-
11 มิ.ย. 2557เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สพฐ. กำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อ ทั้งนี้ให้ Download รายละเ
11370-ไม่มีผลโหวต-
11 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1384
เรียนผู้อำนวนการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน
2760-ไม่มีผลโหวต-
11 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1420
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพห้องสมุดวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2590-ไม่มีผลโหวต-
11 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1437
ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรเษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
2430-ไม่มีผลโหวต-
11 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1438
2390-ไม่มีผลโหวต-
10 มิ.ย. 2557ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วย สพม.23 มีข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด ที่จะพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 257 จำนวน 43 ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
3400-ไม่มีผลโหวต-
4 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1389
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3080-ไม่มีผลโหวต-
4 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด สพม.23
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เม.ย. 57 (คนใหม่) 2. ค่าตอบแทนจ้างครูวิทย์-คณิต (ครูคลังสมอง) 4 อัตรา เมย.57 (ตกเบิก) 3. ค่าตแบแทนจ้างครูวิทย์-คณิต (ครูคลังสมอง) 4 อัตรา พค. 57
3400-ไม่มีผลโหวต-
2 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1305
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมนาผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive schools ) ที่ขยายเพิ่มในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 783 โรง เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม
2530-ไม่มีผลโหวต-
2 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1291
ค่าใช้จ่ายในการบริหารดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2180-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com