สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
2 มิ.ย. 2557แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1201
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางำปราชการเพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมพวมพลังยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริ
2250-ไม่มีผลโหวต-
2 มิ.ย. 2557รายการหักชำระหนี้สถาบันการเงินต่างๆ
2870-ไม่มีผลโหวต-
29 พ.ค. 2557แจ้งรายการหักชำระหนี้ประจำเดือนของสถาบันการเงินต่างๆ
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ได้มีมาตรการในการควบคุม กำกับ ติดตาม ให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ชำระหนี้ที่ค้างชำระเป็นจำนวนมาก นั้น บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข
3880-ไม่มีผลโหวต-
28 พ.ค. 2557แจ้งการโอนเงินรางวัลประจำปี 2555 รอบที่ 2 (ตกค้าง)
ด้วย สพม. เขต 23 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2555 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ตกค้างจากเบิกจ่ายเงินรอบที่ 1 จำนวน 8 ราย และได้โอนเงินรางวัลเมื่อวันที่
4010-ไม่มีผลโหวต-
27 พ.ค. 2557เอกสารขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
ส่งเอกสารขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อจ่ายตรงผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง
2140-ไม่มีผลโหวต-
27 พ.ค. 2557แจ้งการโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือนพฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พ.ค.57
แจ้งการโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือนพฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พ.ค.57
4830-ไม่มีผลโหวต-
22 พ.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 1222
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเสิรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต"
2800-ไม่มีผลโหวต-
22 พ.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 1200
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนในการเดินทางให้กับโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ Zone 5: New Thinking Paradigm
2350-ไม่มีผลโหวต-
22 พ.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 1192
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ปีการศึกษา 2557
2710-ไม่มีผลโหวต-
22 พ.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 1207
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน
2170-ไม่มีผลโหวต-
22 พ.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 1206
ค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 5,290 ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2
2710-ไม่มีผลโหวต-
20 พ.ค. 2557แนวทางจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2557
แจ้งเพิ่มเติม โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปี 2557 งบประมาณดังกล่าวให้โรงเรียนดำเนินการเขียนโครงการฯรองรับงบประมาณ 10,000 บาท โดย มีหลักการและเหตุผลตามแนวทางกรอบภาระงาน/กิจกรร
3010-ไม่มีผลโหวต-
19 พ.ค. 2557ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วยกระทรวงการคลัง
3300-ไม่มีผลโหวต-
16 พ.ค. 2557แจ้งการโอนเงินรางวัลประจำปี 2555โอนวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
ขอแจ้งการโอนเงินรางวัลประจำปี 2555 โอนเงินวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
4890-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ค. 2557การบันทึกรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP
การบันทึก รหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP กรณีที่ สพฐ. แจ้งกำหนดรหัสแหล่งของเงินเป็น 57112XX ให้ระบุรายละเอียดดังแนบ
4420-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ค. 2557เงินเดือนข้าราชการในสังกัด (เงินเดือนตกเบิก)
เงินเดือนข้าราชการในสังกัด (เงินเดือนตกเบิก)
6910-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 278 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เรียนผู้อำนวยการที่ได้รับจัดสรรทุกโรงเรียน ด้วย สพฐ. ได้โอนเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒฯาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม
2850-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 873
เรียนผู้อำนวยการทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ด้วย สพฐ ได้โอนเงิน งบดำเนินงาน เพือดำเนินการติดตั้งขยายเขตประบปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา
2570-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 1111
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูร "ผู้ดำเนินการตัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
2550-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 1135
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
2020-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 1140
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ด้วย สพฐ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุนที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
2410-ไม่มีผลโหวต-
1 พ.ค. 2557แจ้งถือปฏิบัติ เรื่องการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2557
ถือปฏิบัติ เรื่องการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการชุดทักษะนักเรียน รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
2870-ไม่มีผลโหวต-
29 เม.ย. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 1008
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุรายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2
3030-ไม่มีผลโหวต-
29 เม.ย. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 989
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาติดตามความก้าวหน้าวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2557
2470-ไม่มีผลโหวต-
29 เม.ย. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 998
ค่าพาหนะในการเดินทางข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใน"และ "สพฐ. ดีเด่น" ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2557
2440-ไม่มีผลโหวต-
29 เม.ย. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 932
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และเป็นค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 2556
2170-ไม่มีผลโหวต-
2 เม.ย. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 726
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศการศึกษาและค่าเดินทางของผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2557
3250-ไม่มีผลโหวต-
2 เม.ย. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 704
เพื่อเป็นค่ามี่พักและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร"
2500-ไม่มีผลโหวต-
2 เม.ย. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 698
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"
2570-ไม่มีผลโหวต-
2 เม.ย. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 776
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2210-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 9] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com