สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
10 ธ.ค. 2561การรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายชื่อที่แนบ รายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้อ (ขณะนี้ระบบ Amss++ ไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอแจ
2490-ไม่มีผลโหวต-
19 ต.ค. 2561เอกสารประกอบการประชุมการบริหารงบประมาณ และการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระธาตุดุุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
1820-ไม่มีผลโหวต-
17 ส.ค. 2561การขอรับการจัดสรรงบประมาณ
อ้างถึง หนังสือ สพม. เขต ๒๓ ที่ ศธ ๐๔๒๕๓/๓๗๖๕ ลว. ๑๗ ส.ค. ๖๑ เรื่อง การขอรับการการจัดสรรงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑
1070-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2561แบบฟอร์มโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชฯ
1220-ไม่มีผลโหวต-
6 ส.ค. 2561รายงานประจำปี2560
720-ไม่มีผลโหวต-
23 ก.พ. 2561แบบฟอร์มงบแลกเป้าแก้ไข 23/02/61
1790-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.พ. 2561การรายงานข้อมูลความต้องการ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นตามความขาดแคลนจำเป็นเร่งด่วน
ตามหนังสือที่อ้างถึง สพม. เขต 23 แจ้งให้โรงเรียนขอรับการสนับสนุงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
2360-ไม่มีผลโหวต-
8 ส.ค. 2560การขอรับการจัดสรรงบประมาณเหตุจากอุทกภัย จากพายุเซินกา "SONCA"
แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณจากเหตุอุทกภัย จากพายุเซินกา
9970-ไม่มีผลโหวต-
21 ก.ค. 2560ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
ตามหนังสือที่ ศธ 04253/....... (อยู่ระหว่างการลงนาม) การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่
7990-ไม่มีผลโหวต-
1 มิ.ย. 2560การพิจารณาเครื่องมือติดตาม ปีงบประมาณ 2560
การพิจารณาเครื่องมือติดตาม
3320-ไม่มีผลโหวต-
18 พ.ค. 2560การรายงานข้อมูลตามโครงการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนต่อไปนี้ รายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่แนบ ภายในวันที่ 20 พ.ค. 60
2530-ไม่มีผลโหวต-
25 ต.ค. 2559คำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ ปี 61
รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
8120-ไม่มีผลโหวต-
17 ต.ค. 2559คู่มือการจัดทำ ปร.4 / ปร.5 และ ปร.6
5130-ไม่มีผลโหวต-
24 ส.ค. 2559ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
เรียน ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด
7730-ไม่มีผลโหวต-
15 ส.ค. 2559โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน NEA สพม. 23
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NEA สพม. 23
7300-ไม่มีผลโหวต-
13 มิ.ย. 2559ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge)
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนรายงานข้อมูลตามแบบติดตาม และส่งกลับ สพม. 23 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559
4250-ไม่มีผลโหวต-
18 เม.ย. 2559การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามปฏิทินแนวทางการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2559
อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด สพม. 23 ที่ ศธ 04253/1924 ลว. 11 เมย. 59
3830-ไม่มีผลโหวต-
14 มี.ค. 2559การรายงานข้อมูลในการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : Ouc)
อ้างถึง หนังสือ สพม. 23 ที่ ศธ 04253/1372 ลว. 11 มีนาคม 2559 เรื่อง การรายงานข้อมูลในการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : Ouc)
3480-ไม่มีผลโหวต-
12 ม.ค. 2559แบบสอบถามโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
แจ้งโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนท่าแร่ศึกษา อากาศอำนวยศึกษา และโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
3200-ไม่มีผลโหวต-
5 พ.ย. 2558ขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน ผอ. โรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ได้แจ้งให้โรงเรียน ขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ทาง e-office แล้ว และ ให้โรงเรียน ส่งสหวิทยาเขต ภายในวันที่
5740-ไม่มีผลโหวต-
24 ต.ค. 2558เตรียมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2560-2563
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง ให้เตรียมการจัดทำข้อมูลการขอตั้งงประมาณ ประจำปี 2560-2563 โดยให้ จัดทำข้อมูล ดังนี้ 1. ให้สหวิทยาเขตทุกเขต เป็นผู้พิจารณาเรียงลำดับ ตามเกณ
4450-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.ค. 2558การจัดสรรงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4530-ไม่มีผลโหวต-
9 ก.พ. 2558ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลงบประมาณผ่านระบบออนไลน์
อ้างถึง การประชุมจัดทำรายละเอียดปริมาณงานและราคา และการเร่งรัดการดำเนินงาน/การติดตามผลฯ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ แล้วเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
7140-ไม่มีผลโหวต-
30 ม.ค. 2558ด่วนที่สุด การจัดทำ ปร. 4 แล ะ 6 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2)
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง ตามที่ สพม. เขต 23 จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการจัดทำรายละเอียด ปริมาณงาน และ ราคา ปร. 4 และ 6 งบประมาณ ประจำปี 2558 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
6230-ไม่มีผลโหวต-
7 พ.ย. 2557ขอตั้งงบประมาณ 2559
ให้ทุกโรงเรียน ให้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2559 ตามแบบคำขอตั้งงบประมาณ และ ให้กรอกข้อมูลตามแบบคำขอตั้งงบประมาณ ให้ครบ และถูกต้อง โดยให้ส่ง สพม. เขต 23 ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 หาก
10100-ไม่มีผลโหวต-
13 ต.ค. 2557แบบ ปร. 4 และ 6 พร้อมตัวอย่างที่จะต้องให้โรงเรียนดำเนินการในวันที่ 14 ต.ค.2557
ให้ครูที่จะมาประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ ปร. 4 ปร. 6 พร้อมเตรียมเอกสารมาดำเนินการในวันที่ 14 ต.ค. 2557 ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ดังแนบ
7430-ไม่มีผลโหวต-
22 ก.ย. 2557ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาในระบบ e-Mes
อ้างถึง หนังสือ สพม. เขต ๒๓ ที่ ศธ ๐๔๒๕๓/๔๗๑๕ ลว. ๓ กันยายน ๒๕๕๗
4620-ไม่มีผลโหวต-
3 ก.ย. 2557การกรอกข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาในระบบ e-Mes
อ้างถึง หนังสือ สพม. เขต ๒๓ ๐๔๒๕๓/๔๗๑๕ ลว. ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การกรอกข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาในระบบ e-Mes
4830-ไม่มีผลโหวต-
15 ส.ค. 2557สำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง สำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์โรงเรียนในสังกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้ยางพาร
5100-ไม่มีผลโหวต-
14 ส.ค. 2557ด่วนที่สุด ราคากลางรายการครุภัณฑ์มาตรฐาน สำหรับจัดตั้งงบประมาณ
ด่วนที่สุด ราคากลางรายการครุภัณฑ์มาตรฐาน สำหรับจัดตั้งงบประมาณ
5960-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com