สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
5 ส.ค. 2557Password รายการประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง และค่าแรง ปี 57
ให้โรงเรียนเข้าดูรายละเอียดรายการประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง และ ค่าแรง เพื่อประกอบการของบประมาณ ตามประมาณราคากลาง สพฐ. กำหนด ในรายการปรุงซ่อมแซม ปี 2557 โดยใช้รหัสผ่าน ดังนี้ designobec
5110-ไม่มีผลโหวต-
5 ส.ค. 2557แบบขอครุภัณฑ์ 1/1
4710-ไม่มีผลโหวต-
5 ส.ค. 2557แบบขอคำของบประมาณ สมป.1-13
แบบคำของบประมาณ สปม. 1-13
5770-ไม่มีผลโหวต-
28 ก.ค. 2557ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. แบบสำรวจรายชื่อครู จำนวน ๑ ฉบับ
3670-ไม่มีผลโหวต-
25 ก.ค. 2557ด่วนที่สุด เรื่องการรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า
หนังสือที่ ศธ 04253/4062 ลว. 25 ก.ค. 57 เรื่องการรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 56-57
7110-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2557แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แจ้งโรงเรียนทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
3550-ไม่มีผลโหวต-
15 ก.ค. 2557มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โต๊ะเรียน มอก. 1494-52541 และ เก้าอี้เรียน มอก.1495-2541
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โต๊ะเรียน มอก. 1494-52541 และ เก้าอี้เรียน มอก.1495-2541
4180-ไม่มีผลโหวต-
9 ก.ค. 2557คุุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา,ท่านผู้หญิงจันทิมา ฯ ท่าแร่ศึกษา และ ลำปลาหางวิทยา สพม. 23 ได้ส่ง คุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ มาเพื่อให่้เตรีย
7860-ไม่มีผลโหวต-
30 มิ.ย. 2557แจ้งรหัสงบประมาณ สำหรับเบิกจ่ายในระบบ e-gp โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงละ 10,000 บาท)
อ้างถึง หนังสือ สพม. เขต 23 ที่ ศธ 04253/3532 ลว. 24 มิ.ย. 57 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
4200-ไม่มีผลโหวต-
17 มิ.ย. 2557แบบรายการปริมาณงานและราคา ปร.4,ปร 6 แบบใหม่ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ด้วยสพฐ. ได้แจ้งให้โรงเรียนที่เสนอของบประมาณ และจัดทำประมาณการราคาเพื่อขออนุมัติ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดแบบมาตรฐาน ตามที่แนบ ซึ่งให้โรงเรียนที่จะขอรับการ
78170-ไม่มีผลโหวต-
19 พ.ค. 2557 ให้ส่งแบบสำรวจความต้องการโต๊ะ เก้าอี้
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ตามที่ สพม. เขต 23 ให้ โรงเรียนสำรวจความต้องการโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ส่ง ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 นั้น ขอเรียนว่า ให้โรงเรียนทุกแห่ง ส่งแบบสำรวจต
5030-ไม่มีผลโหวต-
2 พ.ค. 2557รายการประมาราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
รายการประมาราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
8830-ไม่มีผลโหวต-
17 เม.ย. 2557เปลี่ยน แบบประมาณการราคา ค่าติดตั้ง ขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้า -ประปา ปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ค่าติดตั้ง ขยายเขต และ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้า - ประปา ให้ใช้แบบประมาณการราคา ใหม่ตามที่แนบ ส่ง ภายใน 21 เมษายน 2557 (ขยาย เวลา ส่ง ให้ อีก 1 วัน )
8760-ไม่มีผลโหวต-
5 มี.ค. 2557แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณ แผนงานสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุ
4110-ไม่มีผลโหวต-
5 มี.ค. 2557หนังสือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สพฐ. แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
16580-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com