สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=1809 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

หนังสือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

หนังสือ สพฐ.
หนังสือ สพฐ.
หนังสือ สพม. 23
หนังสือแนวทางการดำเนินงาน


สพฐ. แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ .....

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดสรรงบประมาณในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  จำนวน    รายการ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ภาคเรียนที่    ให้กับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดแล้วนั้น 

                   เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด  ดำเนินการไปด้วยความถูกต้องและได้ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ดังนี้

                   ๑.  ให้โรงเรียนดำเนินการให้นักเรียนได้รับจัดสรรค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน  ซึ่งโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นยังไม่ครบตามจำนวนนักเรียนจริง จึงให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน  หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป  เพื่อจัดสรรค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนให้นักเรียนครบทุกคนก่อนเปิดภาคเรียน  และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริงจึงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม

                   ๒.  ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๗  โดยรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน  ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๗  ในระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  DMC  ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เพื่อจัดสรรงบประมาณ  ๓๐%  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ให้ครบทุกคน

                   ๓. ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ตามเลขประจำตัวประชาชน  ๑๓  หลัก) ให้แล้วเสร็จทันภายใน วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เพื่อคำนวณและจัดสรรงบประมาณเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ 

                   ทั้งนี้  การประมวลผลข้อมูลเพื่อคำนวณเงินอุดหนุนจะประมวลผลตามกำหนดเวลา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  ๓๐% จำนวน  ๕ รายการ  ประมวลผลข้อมูล    วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๒๔.๐๐  น.  และสำหรับเงินปัจจัย-พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  ประมวลผลข้อมูล  ณ วันที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา ๒๔.๐๐  น.

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 5 มี.ค. 2557 เปิดอ่าน : 1710
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com