สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=3031 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

แจ้งโรงเรียน
งบหน้ารายงานสาธาฯ


เรียน ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด .....

ด้วย  สพฐ. แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ส่งหลักฐานใบแจ้งหนี้      สาธารณูปโคที่ค้างชำระ  (ค่าไฟฟ้า  /ค่าประปา / ค่าไปรษณีย์ / ค่าอินเทอร์เน็ต)  เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรให้โรงเรียนที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ   โดยให้ส่ง สพฐ.  ภายในวันที่  25  สิงหาคม  2559
                   ดังนั้น  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการโดยด่วน  ดังนี้
1. จัดทำงบหน้าตามแบบฟอร์มที่แนบ  (ส่งในรูปแบบ  excel)
2. สแกนใบแจ้งหนี้ เรียงตามลำดับงบหน้า  (ส่งรูปแบบ  pdf) 
3.  ส่งเอกสารตามข้อ  1  และ  2  ส่งทาง  e-mail  :  moon.char@hotmail.com  ภายในวันที่  25  สิงหาคม  2559   เวลา  12.00  น. หากโรงเรียนไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าไม่มีหนี้สาธารณูปโภค
ค้างชำระ

   ผู้รับผิดชอบ
                      1. นางจารุวรรณ  ศรีอาจ  เดชราช  088-5610065  
                      2. นางสุกัญญา  สุทธิอาจ  089-8445024


หมายเหตุ   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23 
www.sesarea23.go.th   หัวข้อกลุ่มนโยบายและแผน

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2559 เปิดอ่าน : 811
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com