สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

เขตตรวจราชการที่ 11 รับการตรวจราชการ.....


  พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 รับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2560 นายประเสริฐ  หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11(พื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560ตามนโยบายของระทรวงศึกษาธิการ เน้นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เน้นการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง “ประชารัฐ”ระยะ 1 ปี(พ.ศ. 2559-2560)ของจังหวัด(แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจราชการ คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้วันที่ 13 มีนาคม 2560 ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจราชการ คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข  เสร็จแล้วเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่อำเภอวานรนิวาส ในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวานรนิวาส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส สพป.สกลนครเขต3 และโรงเรียนมัยมวานรนิวาส สพม.เขต 23 วันที่ 14 มีนาคม 2560 ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เสร็จแล้วเดินทางไปตรวจราชการที่โรงเรียนมุกดาลัย ห้องสมุดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนมุกดาวิทยาคม สพมเขต 22วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการแก่หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 11จากการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยเน้นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้1. ฝากหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตามหลัก 3R (Reduce คือการลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลดการก่อให้เกิดขยะ Reuse คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดโดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ Recycle คือการนำสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้วหรือขยะนำไปจัดการด้วยกระบวนการต่างๆแล้วแปรรูปเป็นสิ่งใหม่เพี่อนำมาใช้ใหม่แก่ชุมชนให้ชุมชนทราบถึงพิษภัยและตระหนักในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และให้ทำโครงงานปุ๋ยหมัก จากมูลสัตว์สด แบบเดียวกีบมูลสัตว์ที่แห้งแล้ว เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น 2.รณรงค์เรื่องการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง และไม่ควรนำขยะเก่ามาปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 3.ขอให้สถานศึกษาที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะได้ดี ถอดบทเรียนทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเผยแพร่ขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นต่อไป เนื่องจากการจัดการขยะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 4. ฝากให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. รวบรวมข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการขยะทุกสังกัดในแต่ละจังหวัด นำเสนอเป็นภาพรวมต่อที่ประชุมการตรวจราชการจังหวัดในการตรวจราชการบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐรัฐมนตรีครั้งต่อไปด้วย