สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=3203 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

แบบสอบถาม ข้อ 3,4 (file wor)


ตามหนังสือที่ ศธ 04253/....... (อยู่ระหว่างการลงนาม) การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ .....

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่ง  รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ดังแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้


1. แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ   clickที่นี่

2. แบบรายงานแนวทางแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่ไม่มีผลการเรียน   clickที่นี่

3. แบบสอบถามการมีส่วนร่วม    clickที่นี่

4. แบบสอบถามความพึงพอใจ    clickที่นี่ขอความกรุณารายงานข้อมูล  ภายในวันที่  30  กรกฎาคม  2560
(ทั้งนี้  เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการตอบแบบสอบถาม ของ  ภาคี  4  และ กรรมการสถานศึกษา   จึงได้แนบไฟล์ word  แบบสอบถาม เพื่อให้โรงเรียนสามารถ  print  และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอบ  หลังจากนั้น  จึงนำแบบสอบถามมากรอกในระบบออน์ไลน์ต่อไป)

 

ผู้รับผิดชอบ  นางจารุวรรณ  ศรีอาจ  เดชราช  088 -5610065

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2560 เปิดอ่าน : 839
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com