สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=3213 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

การขอรับการจัดสรรงบประมาณเหตุจากอุทกภัย จากพายุเซินกา "SONCA"

รายการครุภัณฑ์
การคิดปริมาณวัสดุ
รายการปริมาณและราคา
รายละเอียดประกอบการของบฯ
แบบรับรองความเสียหายเบื้องต้นของประธานสหวิทยา (ร.ร.ที่ของบฯ ต้องแนบทุกโรงเรียน)


แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณจากเหตุอุทกภัย จากพายุเซินกา.....

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ

การจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย

          ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ในกรณีที่โรงเรียนในสังกัดประสบอุบัติภัย ได้แก่ วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่น ๆ และ ต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการออกไปสำรวจสภาพความเสียหาย และวิเคราะห์ความจำเป็นขาดแคลนตามเกณฑ์การของงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุบัติภัยดังกล่าว

                     อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการอำนวยการกำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ค ภ.ช.จ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรแจ้งโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ดำเนินการ ดังนี้

                      1. โรงเรียนที่ประสบภัยรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและอำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่ภายใน  24 ชม.

                      2. โรงเรียนทำประมาณการซ่อมแซมเมื่อสถานการณ์คืนสู่สภาพปกติ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบแล้ว    นำฉบับที่ตรวจสอบแล้วจัดส่ง ค.ช.ภ.จ.  (เฉพาะกรณีที่โรงเรียนประสบอุทกภัย)

                      3.  เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก (ค.ช.ภ.จ.)  เฉพาะกรณีโรงเรียนประสบอุทกภัย หากได้รับความเห็นชอบแล้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้เสนอของบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป               

ระดับโรงเรียน

โรงเรียนจะต้องจัดทำข้อมูลรายละเอียดในการของบประมาณส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

                   1. ประมาณการราคาวัสดุ ป.ร.4-6  (กรณีขอปรับปรุงซ่อมแซม) จำนวน 2 ชุด

                   2. ภาพถ่ายความเสียหาย  (จำนวนภาพที่สื่อให้เห็นถึงความเสียหายแต่ละด้านอย่างชัดเจน

                               ประมาณ 3-5 ภาพ โดยจะต้องมีผู้รับรองใต้รูปภาพที่เสนอขอแต่ละด้าน)

                   3. บันทึกรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น

                       - กรณีเกิดเหตุการณ์ตรงกับวันหยุดราชการ หรือเวลากลางคืน ให้ใช้บันทึกการอยู่เวร

                        - กรณีเกิดเหตุการณ์วันปกติ(วันทำการ) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รายงาน

                   4. ความเห็นของคณะกรรมการสำรวจความเสียหายของโรงเรียน

                   5. สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ/จังหวัด (ค.ช.ภ.จ.) เฉพาะกรณีประสบอุทกภัย สพม. เขต 23 จะเป็นผู้รวบรวม ดำเนินการเสนอ ไปจังหวัดสกลนคร  (ค.ช.ภ.จ.)      

                     6.  ส่วนการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายการ ครุภัณฑ์  ให้โรงเรียนใช้แบบคำขอ ครุภัณฑ์ แบบ 2  ที่แนบท้ายหนังสือ        

                   7. บัญชีสรุปโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ (เพิ่มเติมเนื่องจากเดิม เพราะต้องใช้ในการประชุม ค.ช.ภ.จ. สกลนคร)

                               7.1 ของบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ฯ ใช้แบบที่ 2

                               7.2 ของบค่าครุภัณฑ์ ใช้แบบที่ 3

 

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 8 ส.ค. 2560 เปิดอ่าน : 1263
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com