สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=3485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

การขอรับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการดำเนินการ
ไฟล์งบหน้า
แบบ ปร.๔,๕และ๖
แบบแนบภาพถ่าย
หนังสือแจ้งโรงเรียน


อ้างถึง หนังสือ สพม. เขต ๒๓ ที่ ศธ ๐๔๒๕๓/๓๗๖๕ ลว. ๑๗ ส.ค. ๖๑ เรื่อง การขอรับการการจัดสรรงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑.....

   ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  ชี้แจงการบริหารงบประมาณ  ปลายปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการ  ในวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ผ่านทางระบบ  VDO  Conference   โดยที่ประชุมได้แจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างและบริการพื้นฐาน และ ด้านคุณภาพ  ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ  นั้น

                ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ   เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  จึงแจ้งโรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ  ดำเนินการสำรวจความจำเป็นความ  ต้องการ และหากมีความต้องการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการที่แนบมา-พร้อมนี้   และส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๓  ภายในวันที่  ๒๐  สิงหาคม   ๒๕๖๑  ทั้งนี้ หากท่านไม่ส่งเอกสารภายในวันที่กำหนด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๓   จะถือว่าท่านไม่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว

               จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2561 เปิดอ่าน : 511
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com