สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษา
6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ
คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด
6 มาตรการเสริม

ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่
ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง
7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา

ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง
Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย
อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ
School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม
Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 
School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุดอย่างน้อย 85 %

 

 


 


เพิ่มเติม...

 

เพิ่มเติม...

 

ประกวดราคาซื้อประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 19 มีนาคม 2564    เวลา 16:32:18
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 8 มีนาคม 2564    เวลา 10:52:17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 12:15:50
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 12:14:17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 09:03:26

เพิ่มเติม...

 

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564    เวลา 13:24:22
การประชุมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564    เวลา 10:35:01

เพิ่มเติม...

 

สพม.สน. ได้รับรางวัล 2020 PLC Regional Award จากคุรุสภา
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 22:18:54

เพิ่มเติม...

 สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.