สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการติดตามข่าวสารคำสั่งและประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ COVID-19 หรือติดตามข่าวสารผ่านศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

 


 


การรวบรวมผลงานทางวิชาการทุกสายงาน เพื่อจัดทำเป็นวารสารวิชาการ สพฐ.
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564    เวลา 17:07:42
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินย้านอาคารสำนักงาน และเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 9 สิงหาคม 2564    เวลา 10:58:08
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564    เวลา 17:04:45

เพิ่มเติม...

 

ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 2 มิถุนายน 2564    เวลา 08:48:49

เพิ่มเติม...

 

ประกวดราคาซื้อประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 19 มีนาคม 2564    เวลา 16:32:18
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 8 มีนาคม 2564    เวลา 10:52:17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 12:15:50
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 12:14:17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 09:03:26

เพิ่มเติม...

 

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564    เวลา 13:24:22
การประชุมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564    เวลา 10:35:01
การประชุมพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564    เวลา 15:06:02

เพิ่มเติม...

 

สพม.สน. ได้รับรางวัล 2020 PLC Regional Award จากคุรุสภา
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 22:18:54

เพิ่มเติม...

 สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.