ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

หน้าเพจ

เรื่อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:57:19

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565   รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564    ... >> อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565    เวลา 17:03:08

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน   รายงานผลการดำนเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564    ... >> อ่านต่อ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2565
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:47:49

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565   ... >> อ่านต่อ

แจ้งเรื่องร้องเรียน
ผู้โพสท์ - นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:26:38

กำลังโหลด…  ... >> อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2565
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:57:58

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565     รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564     ... >> อ่านต่อ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:33:41

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564     ... >> อ่านต่อ

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:18:28

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 (ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)   ... >> อ่านต่อ

สถิติการให้บริการ ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:08:24

สถิติการให้บริการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565   สถิติการให้บริการระดับกลุ่มงาน ประจำปี 2565   ... >> อ่านต่อ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 10:37:24

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564   ... >> อ่านต่อ

มาตรการอื่นๆ
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 12 สิงหาคม 2564    เวลา 22:29:53

ประกาศแต่งตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการการใช้ดุลยพินิจ มาตรการป้องกันการรับสินบน     ... >> อ่านต่อ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 12 สิงหาคม 2564    เวลา 16:42:31

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565    ... >> อ่านต่อ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2564
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 12 สิงหาคม 2564    เวลา 16:30:37

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564    ... >> อ่านต่อ

สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 12 สิงหาคม 2564    เวลา 16:22:49

สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565  (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)   ... >> อ่านต่อ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 12 สิงหาคม 2564    เวลา 16:11:24

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565   ... >> อ่านต่อ

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 12 สิงหาคม 2564    เวลา 15:26:49

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563 (ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563 (ระดับกลุ่มงาน)    ... >> อ่านต่อ

สถิติการให้บริการประจำปี 2564
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 12 สิงหาคม 2564    เวลา 15:09:09

สถิติการให้บริการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 สถิติการให้บริการระดับกลุ่มงาน ประจำปี 2564    ... >> อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 11 สิงหาคม 2564    เวลา 16:27:54

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำนเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563    ... >> อ่านต่อ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 11 สิงหาคม 2564    เวลา 15:27:18

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564       - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร            - การสอบและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร            - การพัฒนาบุคลากร            - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร            -   ... >> อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2564
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 11 สิงหาคม 2564    เวลา 14:54:43

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563    ... >> อ่านต่อ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 11 สิงหาคม 2564    เวลา 14:12:29

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563       ... >> อ่านต่อ

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 10 สิงหาคม 2564    เวลา 17:36:16

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร     ... >> อ่านต่อ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 26 มีนาคม 2564    เวลา 11:16:06

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563     ... >> อ่านต่อ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผู้โพสท์ - นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 22:55:54

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565        - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน        - มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565   ... >> อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
ผู้โพสท์ - นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 22:24:50

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563  >>>CLICK<<< รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน >>>CLICK<<< รายงานผลการดำนเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 >>>CLICK<<<   ... >> อ่านต่อ

เจตจำนงสุจริต
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 21:41:34

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  (3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ)   ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy     ... >> อ่านต่อ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 19:58:29

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563    - รายละเอียด >>>CLICK<<<   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    - การดำเนินการตามนโยบาย >>>CLICK<<<       หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >>>CLICK<<<   รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    - ปีงบประมาณ 2562  >>>CLI  ... >> อ่านต่อ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ผู้โพสท์ - นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 19:49:30

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    ... >> อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2563
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 19:16:37

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563    - รายละเอียด >>>CLICK<<<   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563    - รายละเอียด >>>CLICK<<<   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562    - ปีงบประมาณ 2562  >>>CLICK<<<    ... >> อ่านต่อ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 18:59:05

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563    - รายละเอียด >>>CLICK<<<   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน       - รายละเอียด >>>CLICK<<<   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    - ปีงบประมาณ 2562 >>>CLICK<<<   ... >> อ่านต่อ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 18:02:00

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   ... >> อ่านต่อ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 20 มีนาคม 2563    เวลา 09:43:07

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด >>>CLICK<<<   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน    - รอบที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 รายละเอียด >>>CLICK<<<   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    - ปีงบประมาณ 2562 >>>CLICK<<<    ... >> อ่านต่อ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 8 กรกฎาคม 2562    เวลา 13:52:16

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม     ... >> อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 16:57:29

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด >>>CLICK<<<   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562     - ไตรมาสที่ 1 >>>CLICK<<<     - ไตรมาสที่ 2 >>>CLICK<<<     - ไตรมาสที่ 3 >>>CLICK<<<     - ไตรมาสที่ 4 >>>CLICK<<<   รายงานผลการ  ... >> อ่านต่อ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2563
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 15:41:27

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี     - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 >>>CLICK<<<    - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 >>>CLICK<<<   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต    - เอกสารการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต >>>CLICK<<<    - หน่วยตรวจสอบภายใน >>>CLICK<<<  ... >> อ่านต่อ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2562
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 16:24:32

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    - รายละเอียด >>>CLICK<<<   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    - การดำเนินการตามนโยบาย >>>CLICK<<< โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    - การดำเนินการตามนโยบาย >>>CLICK<<< โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >>>CLICK<<<     ... >> อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2562
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 16:09:11

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด >>>CLICK<<< สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 >>>CLICK<<< รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ 2562  >>>CLICK<<< ปีงบประมาณ 2561  >>>CLICK<<<    ... >> อ่านต่อ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 16:04:18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รายละเอียด >>>CLICK<<< รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 >>>CLICK<<< ไตรมาสที่ 2 >>>CLICK<<< ไตรมาสที่ 3 >>>CLICK<<< ไตรมาสที่ 4 >>>CLICK<<< รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2562 >>>CLICK<<< ปีงบประมาณ 2561 >>>CLICK<<<  ... >> อ่านต่อ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 11:10:52

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ... >> อ่านต่อ

กฎหมายการศึกษา
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 11:05:25

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 60 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ระเบียบข้าราชการคร  ... >> อ่านต่อ

กฎหมายการเงิน
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 11:04:01

(1)วินัยการเงินการคลัง2561 >>>CLICK<<< (2)ระเบียบกระทรวงการคลงว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ 2562 >>>CLICK<<< (3)พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ2560 >>>CLICK<<< (4)พรบ.สวัสดิการการศึกษาบุตร 2562 >>>CLICK<<< (5)พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 >>>CLICK<<< (6)พรบ.เดินทางไปราชการ 54 >>>CLICK<<< (7)ระเบียบบริหารงานงบประมาณ ปี 2553 >>>CLICK<<< (8)ประเภทอัตราการศึกษาบุตร  ... >> อ่านต่อ

โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ดันมีแก้ว : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 มิถุนายน 2562    เวลา 18:05:41

  ... >> อ่านต่อ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 18 มิถุนายน 2562    เวลา 14:40:33

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562     - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด >>>CLICK<<<   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 - 2  >>>CLICK<<< ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ 2562 >>>CLICK<<< ปีงบประมาณ 2561 >>>CLICK<<<  ... >> อ่านต่อ

ผู้บริหาร
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 18 มิถุนายน 2562    เวลา 12:30:16

  นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. หน่วยตรวจสอบภายใน 2. กลุ่มกฏหมายและคดี โทรศัพท์ 081-7080677 mail: -       ดร. วิชาญ  เกษเพชร   นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รอง ผอ.สพม.สกลนคร   รอง ผอ.สพม.สกลนคร   ... >> อ่านต่อ

เอกสารประกอบการอบรม
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 11 พฤษภาคม 2562    เวลา 13:49:30

เอกสารประกอบการอบรม   >> เอกสารประกอบการอบรม และไฟล์วิดีโอย้อนหลัง (Video Conference)  การประชุมทางไกล เรื่อง การนิเทศบูรณาการก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  วันที่ 22 มีนาคม 2564 >>>CLICK<<<   You Tube : >>>CLICK<<< >> เอกสารประกอบการซักซ้อมและทดสอบระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 >>>CLICK<<< >> เอกสารประกอบการอบรม DMC 2562 วั  ... >> อ่านต่อ

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 10 พฤษภาคม 2562    เวลา 15:34:53

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้   1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ  ... >> อ่านต่อ

ติดต่อเรา
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 30 มีนาคม 2562    เวลา 22:29:10

​​​​​​สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042- 728118 ต่อ   114   กลุ่มบริหารงานบุคคล 103   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 109   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 111   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 105   กลุ่มนโยบายและแผน 115   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 107 &n  ... >> อ่านต่อ

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 09:48:24

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     -  คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานการเงิน >>>CLICK<<<     -  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (สพฐ.) >>>CLICK<<<     -  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ >>>CLICK<<<   กลุ่มบริหารงานบุคคล     - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล >>>CLICK<<<     - คู่มือการทำบัตร >>>CLICK<<  ... >> อ่านต่อ

สถิติการให้บริการประจำปี 2563
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 09:46:27

ปีงบประมาณ 2563     - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มกฎหมายและคดี >>>CLICK<<<      - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มบริหารงานบุคคล1 >>>CLICK<<<     - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มบริหารงานบุคคล2 >>>CLICK<<<     - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มแผน >>>CLICK<<<     - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มส่งเสริม >>>CLICK&  ... >> อ่านต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 09:44:49

  1............ 2........... 3............   ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15:39:48

นายบุญชู  ใยวังหน้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี(นิติกรชำนาญการ)  โทรศัพท์ 088-5484618 roypila@gmail.com     ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15:36:18

นางศุพิชญ์ชาญ์ พองพรหม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โทรศัพท์ 061-9345313 supitcha_takky@hotmail.com       ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15:29:30

  นายสุรพร  พงษ์สุวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา(ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ)  โทรศัพท์  - Email -       นางปุญชรัสมิ์  ภวิลพีโชบลกุล นางศรีสุมา  จันทร์พรม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     ... >> อ่านต่อ

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15:24:24

นางสาวทิพย์อักษร  ใจอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) โทรศัพท์ 081-7179759 Thipjaion@hotmail.com   นางสาวศรีสุดา  พรมโสภา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15:16:56

นางมณีรัตน์  พั่วโพธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)  โทรศัพท์  081-9642520 Maneerat4250@gmail.com   นางกนกกร  ทองทิพย์ นางกันยกร  แก้วคำแสน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ      นางสาวพนารัต  ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15:09:37

  นางกล่อมจิต  กาญจนโกมล   ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)   โทรศัพท์  081-7084498   karnjanakomol_tt@hotmail.co.th             นางณัฐจิตกานต์  วงษ์สิริภัค นางสาววไลพร  แก้วก่า   ตำแหน่งนักวิชากา  ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15:01:46

  นางสุพรรณี  ศรีทอง   ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)    โทรศัพท์ 081-7299084   Supunnee06@hotmail.com             นางจารุวรรณ  ศรีอาจ เดชราช นางลักษณาวดี  บุญพบ   ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผ  ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 14:59:40

นางสาวชลธิชา  กระแสศิล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                        โทรศัพท์ 098-2853650                             dlict.spm23@g  ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 14:48:23

นางสมบูรณ์  บุญสุระ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)  โทรศัพท์  081-9776560 bunsura9@hotmail.com       นางอัมพร เฉลิมชาติ นางนัยเนตร สมบูรณ์คุณากร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     นางสาวพรวิภา ห  ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 16:00:38

  นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดจราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์  080-9539371 jaruwan.sri2520@gmail.com       นางสาวจิรัชยา มนต์คาถา นางอุษณีย์ ราชพิลา   ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          ... >> อ่านต่อ

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
ผู้โพสท์ - นายชัยมงคล ขำคม : ผู้สร้างระบบ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 01:53:54

ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง      ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อย ภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน      ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัย และพัฒนา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมส  ... >> อ่านต่อ

เป้าประสงค์
ผู้โพสท์ - นายชัยมงคล ขำคม : ผู้สร้างระบบ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 01:53:25

     เพื่อให้การจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสกลนคร มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดสิ่งเสพติด สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข 2. ครูมีหลักสูตรชั้นเรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีคุณภาพและได้รับการพัฒ  ... >> อ่านต่อ

พันธกิจ สพม.สกลนคร
ผู้โพสท์ - นายชัยมงคล ขำคม : ผู้สร้างระบบ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 01:51:35

1.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 6.จัดการศ  ... >> อ่านต่อ

วิสัยทัศน์ สพม.สกลนคร
ผู้โพสท์ - นายชัยมงคล ขำคม : ผู้สร้างระบบ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 01:50:18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ... >> อ่านต่อ

ประวัติความเป็นมา สพม.สกลนคร
ผู้โพสท์ - นายชัยมงคล ขำคม : ผู้สร้างระบบ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 01:23:27

      ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553  สืบเนื่องจากที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   ... >> อ่านต่อ

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.