ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กลุ่มนโยบายและแผน

เรื่อง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2566
ผู้โพสท์ - นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 10 ตุลาคม 2565    เวลา 05:50:44

ด้วย สพฐ. จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2566  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อใช้เป็นเอกสารแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ http://www.bopp.go.th/?p=2156  ... >> อ่านต่อ

เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2565
ผู้โพสท์ - นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:51:07

ด้วย สพฐ. จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2565  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อใช้เป็นเอกสารแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  ... >> อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยระยะที่ 1
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 16:31:28

ด้วยจังหวัดสกลนคร แจ้งว่าคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยระยะที่ 1 และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ได้นำแผนปฏิบัติการดังกล่าวเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว สพม.สกลนคร จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อทราบ https://shorturl.asia/j4X6O   ... >> อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 5 มกราคม 2565    เวลา 16:01:03

ด้วย สพฐ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับ นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานของ สพฐ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 https://shorturl.asia/E5gwt  ... >> อ่านต่อ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 30 ธันวาคม 2564    เวลา 11:15:20

ด้วย สพฐ. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาการศึกษาให้เป็น “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นที่กำหนดhttps://shorturl.asia/H8NCQ  ... >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 17 ธันวาคม 2564    เวลา 16:18:48

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้จัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สพม.สกลนคร จึงประชาสัมพันธ์แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาฯ ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง https://shorturl.asia/1UQR6    ... >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2566
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 17 ธันวาคม 2564    เวลา 15:41:09

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สพม.สกลนคร จึงประชาสัมพันธ์แผนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป https://shorturl.asia/WqdfU  https://shorturl.asia/ISCNk  ... >> อ่านต่อ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 17 ธันวาคม 2564    เวลา 11:17:15

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สพม.สกลนคร จึงประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ดังกล่าว ใช้เป็นประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป https://shorturl.asia/ycG94  ... >> อ่านต่อ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565 ) สพฐ.
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 28 ตุลาคม 2564    เวลา 11:21:46

ด้วย สพฐ. ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สพฐ. เพื่อให้หน่วยในสังกัดทุกระดับนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานของ สพฐ.  ... >> อ่านต่อ

เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 18 สิงหาคม 2564    เวลา 13:07:25

ด้วย กระทรวงมหาดไทย ขอให้ส่วนราชการเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในองค์กร และสร้างการรับรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย http://video – NSCR (nesdb.go.th) เอกสารเพิ่มเติม https://qrgo.page.link/D7kfM   ... >> อ่านต่อ

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) ครั้งที่ 2
ผู้โพสท์ - นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 18 กรกฎาคม 2564    เวลา 07:35:19

  อ้างถึง    หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร               ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04337/1739   ลงวันที่  19  เมษายน 2564               ตามหนังสือที่อ้างถึง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจ  ... >> อ่านต่อ

สรุปรายงานการประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่่ 24/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 7 กรกฎาคม 2564    เวลา 10:35:56

ศบค.ศธ. สัญจร พบเพื่อนครู สพฐ.  ... >> อ่านต่อ

สรุปรายงานการประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่่ 23/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 25 มิถุนายน 2564    เวลา 14:32:42

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู  ... >> อ่านต่อ

สรุปรายงานการประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่่ 21/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 22 มิถุนายน 2564    เวลา 13:46:53

ประเด็นการประชุม 5 ประเด็น ฯ  ... >> อ่านต่อ

สรุปรายงานการประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่่ 22/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 21 มิถุนายน 2564    เวลา 09:54:25

เลขาธิการกพฐ.พบเพื่อนครู  ... >> อ่านต่อ

สรุปรายงานการประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่่ 20/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 8 มิถุนายน 2564    เวลา 16:14:30

ประเด็นการประชุม 5 ประเด็นฯ  ... >> อ่านต่อ

สรุปประเด็นการประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 5 เมษายน 2564    เวลา 12:48:11

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู  ... >> อ่านต่อ

สรุปประเด็นการประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 26 มีนาคม 2564    เวลา 13:29:43

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู  ... >> อ่านต่อ

สรุปประเด็นการประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 22 มีนาคม 2564    เวลา 11:48:18

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู   ... >> อ่านต่อ

สรุปประเด็นการประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 16 มีนาคม 2564    เวลา 16:25:16

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู มี 2 ประเด็นฯ  ... >> อ่านต่อ

สรุปประเด็นการประชุมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 8 มีนาคม 2564    เวลา 09:55:48

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู มี 5 ประเด็น  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 3 มีนาคม 2564    เวลา 17:05:23

ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผอ.สพม.สน เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  ... >> อ่านต่อ

สรุปประเด็นการประชุมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 3 มีนาคม 2564    เวลา 16:51:58

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู  ประเด็นที่ 1 ความร่วมมือระหว่างสพฐ.กับกรมสุขภาพจิต ประเด็นที่ 2 การรับเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2564 ประเด็นที่ 3 เรื่องที่นำเรียนในพุธเช้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564  ... >> อ่านต่อ

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2564 
ผู้โพสท์ - นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 3 มีนาคม 2564    เวลา 10:27:07

Link : https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive ด้วย สพฐ. จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2564  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อใช้เป็นเอกสารแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้   ... >> อ่านต่อ

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 29 ตุลาคม 2563    เวลา 16:11:16

ตามที่ สพม. เขต ๒๓ ได้ให้โรงเรียนในสังกัด ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (ตามหนังสือ ที่ ศธ 04253/4344 ลว 26 ต.ค. 2563) นั้น เพื่อให้การรวบรวมรายงานดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สพม. เขต 23 จึงขอส่งแบบฟอร์มการรายงานตามที่กำหนด รายละเอียดตามตามลิ้งค์ http://gg.gg/msjrw และเมื่อจัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ส่งมายัง สพม. เขต 23 ภายในวันที่ 25 พ.ย. 2563  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.