ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

หน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่อง
แจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบภายใน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 30 มีนาคม 2565    เวลา 15:47:31

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ในเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นช่วงระยะเวลาการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดภาคเรียนการศึกษาปีที่ 1/2565 ของสถานศึกษาในสังกัด และเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จึงขอความอนุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และแผนปฏิบัติการ นำเอกสาร หลักฐาน เพื่อตรวจติดตาม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพ  ... >> อ่านต่อ

การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 7 มีนาคม 2565    เวลา 15:56:01

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่ามีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 แห่ง ที่ไม่รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในระบบ (e-budget) ในไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 8 แห่ง ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่รายงานข้อมูลดังกล่าวให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 หากครั้งต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้รับหนังสือแจ้งว่าโรงเรียนใดในสังกัดไม่รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคใน  ... >> อ่านต่อ

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ(งบเงินอุดหนุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:38:53

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษ๋าขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ... >> อ่านต่อ

กำหนดปฏิทินการตรวจสอบโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:22:06

แจ้งปฏิทินการตรวจสอบโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ จำนวน 10 แห่ง แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเอกสารและรับการตรวจสอบตามปฏิทิน ต่อไป  ... >> อ่านต่อ

แจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบภายใน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:39:48

แจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบภายใน โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบ ติดตาม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 แห่ง ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ต่อไป  ... >> อ่านต่อ

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 26 มกราคม 2565    เวลา 10:26:10

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 สำหรับโรงเรียนในสังกัด รายละเอียด>>>CLICK<<<  ... >> อ่านต่อ

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 26 มกราคม 2565    เวลา 10:15:04

การเก็บเงินกบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ที่ ศธ 04006/ว769 ลงวันที่ 8 กุมภา่พันธ์ 2562  ... >> อ่านต่อ

การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค งวดไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 9 ธันวาคม 2564    เวลา 16:02:36

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 พบว่า โรงเรียนในสังกัดบางแห่งมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ในปีงบประมาณ     พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค หากพบว่ามียอดค้างชำระให้ดำเนินการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคดังกล่าว และรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในระบบดังกล่าว ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ภายในวัน  ... >> อ่านต่อ

แจ้งปฏิทินการตรวจสอบ สถานศึกษาในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 1 ธันวาคม 2564    เวลา 11:07:27

แจ้งโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบ ติดตาม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจสอบ และโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ การดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 10 แห่ง รอแจ้งกำหนดเวลา อีกครั้งหนึ่งจนกว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้แนวทางการตรวจสอบโครงการดังกล่าว  ... >> อ่านต่อ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564    เวลา 09:28:31

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสอดรับกับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  ... >> อ่านต่อ

รายงานการเงินสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564    เวลา 14:03:41

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงินสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังพบว่า โรงเรียนในสังกัดหลายแห่งจัดทำรายงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กำกับ ติดตาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และดำเนินการจัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด  ... >> อ่านต่อ

การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และโรงเรียนในสังกัด
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 29 ตุลาคม 2564    เวลา 14:11:49

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สำรวจโรงเรียนที่คาดว่าเป็นโรงเรียนโอกาสเสี่ยงสูง ที่จะได้รับการสุ่มตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ... >> อ่านต่อ

การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค งวดไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 5 ตุลาคม 2564    เวลา 10:55:40

ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค และรายงานข้อมูลการใช้จ่ายในระบบ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  เพื่อหน่วยตรวจสอบ จะได้ตรวจสอบและรายงาน สพฐ.ต่อไป  ... >> อ่านต่อ

รายงานการเงินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 1 กันยายน 2564    เวลา 11:08:44

ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบ กำกับ และติดตามการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 5 การเบิกจ่าย เงินยืมของส่วนราชการ และให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินสถานศึกษาและเอกสารประกอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  ... >> อ่านต่อ

การตรวจสอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 25 สิงหาคม 2564    เวลา 13:14:53

สพม.สน แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งตรวจสอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนที่มีอยู่จริงให้ถูกต้องตามแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ... >> อ่านต่อ

การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 16 สิงหาคม 2564    เวลา 15:02:00

ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่มีหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคเป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง ปฏิบัติตามมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด  ... >> อ่านต่อ

การใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 16 สิงหาคม 2564    เวลา 15:00:48

ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ... >> อ่านต่อ

มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 16 สิงหาคม 2564    เวลา 14:59:46

ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามมาตรการการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด  เพื่อแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค  ... >> อ่านต่อ

แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 17 มิถุนายน 2564    เวลา 10:36:24

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน กิจกรรมที่ 5.2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ โดยไม่สามารถนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ได้  ... >> อ่านต่อ

คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 15 มิถุนายน 2564    เวลา 13:14:50

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของหน่วยงานขึ้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทราบถึง ขั้นตอนของกระบวนงานตรวจสอบในภาพรวม อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ... >> อ่านต่อ

กำหนดปฏิทินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 1 มิถุนายน 2564    เวลา 15:36:27

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอความร่วมมือโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา, โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา, โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์, โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา และโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จัดส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบอุดหนุน)  ... >> อ่านต่อ

รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564    เวลา 14:47:34

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ให้โรงเรียนในสังกัดจัดซื้อหนังสือเรียน ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการรับหลักประกันสัญญา กรณีรับเป็นเงินสด ให้นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564    เวลา 14:41:17

ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษาตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่ ศธ 04253/5511 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563  ... >> อ่านต่อ

มาตรการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ/และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนักเรียน
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 26 เมษายน 2564    เวลา 09:45:13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ให้บุคลากรและโรงเรียนในสังกัดดำเนินการโดยใช้อัตราการเบิกจ่ายตามมาตรการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ/และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนักเรียน  ... >> อ่านต่อ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 26 เมษายน 2564    เวลา 09:43:21

ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/383 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่องการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา  ... >> อ่านต่อ

รายงานการเงินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 5 เมษายน 2564    เวลา 14:59:07

ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินสถานศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน และนำส่งหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.สกลนครภายในเวลาที่กำหนด  ... >> อ่านต่อ

โปรแกรมคำนวณวันเดินทางไปราชการ
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 17 มีนาคม 2564    เวลา 13:59:02

โปรแกรมคำนวณวันเดินทางไปราชการ  ... >> อ่านต่อ

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 4 มีนาคม 2564    เวลา 12:04:15

แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ... >> อ่านต่อ

แจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบ สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงปม.2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 09:29:43

ขอแจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง ไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามแนบ  ... >> อ่านต่อ

แจ้งปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 30 ธันวาคม 2563    เวลา 11:47:45

ตรวจสอบภายใน สพม.23 ได้แจ้งปฏิทินหน่วยรับตรวจจำนวน 20 แห่งตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ... >> อ่านต่อ

ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 24 ธันวาคม 2563    เวลา 14:20:41

การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ ของสถานศึกษาให้ถือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิกาาร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด และการออกใบเสร็จรับเงินให้ถือตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป้นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  ... >> อ่านต่อ

การจัดส่งรายงานการเงินสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 14 ตุลาคม 2563    เวลา 15:35:48

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด         ขอความร่วมมือกำชับเจ้าหน้าที่ จัดส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน   รายงานประเภทของเงิน และ การรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  ... >> อ่านต่อ

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯปี 2563
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 5 พฤษภาคม 2563    เวลา 13:33:41

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ... >> อ่านต่อ

การตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีและการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สพท.
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 27 มีนาคม 2563    เวลา 15:02:57

  กลุ่ม ตสน. สพฐ. แจ้งแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการติตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สพท. เพื่อรายงาน (ใน ระบบ KRS)  ... >> อ่านต่อ

การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพสท์ - นางสาวนวัชยา สมบัติ : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 25 มีนาคม 2563    เวลา 16:52:04

ด้วย สำนนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด โดยกำหนดให้รายงานผ่่านระบบ e-budget   ... >> อ่านต่อ

แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการตรวจสอบภายในและสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพสท์ - นางสาวนวัชยา สมบัติ : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563    เวลา 15:27:42

แจ้งสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อรอรับการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ... >> อ่านต่อ

เอกสารซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติฯ 5 ก.พ. 63
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563    เวลา 10:06:00

เอกสารประกอบการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ และบริหารงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63  ... >> อ่านต่อ

ตัวอย่างบัญชีหน่วยงานย่อย 2515(โรงเรียน)
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 27 มกราคม 2563    เวลา 15:10:27

ตัวอย่างบันทึกบัญชีโรงเรียนและแบบฟอร์มต่าง ๆ  ... >> อ่านต่อ

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯปี 2562
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 27 มกราคม 2563    เวลา 14:06:27

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯปี 2562  ... >> อ่านต่อ

ขั้นตอนการดำเนินการประกวดราคา( e-bidding)
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 14 มกราคม 2563    เวลา 10:44:24

ขั้นตอนการดำเนินการประกวดราคา (e-bidding) และการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ... >> อ่านต่อ

แบบฟอร์มจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (ก่อสร้าง)
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 14 มกราคม 2563    เวลา 10:18:07

แบบฟอร์มต่างๆวิธีเฉพาะเจาะจง งานก่อสร้่าง  ... >> อ่านต่อ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 10 ตุลาคม 2562    เวลา 14:26:14

หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.๒๓ แจ้งแผนการตรวตสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๓๕๖๓  ... >> อ่านต่อ

มอบอำนาจการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง/การเงิน สพท.และโรงเรียน
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 13:23:07

มอบอำนาจการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง/การเงิน สพท.และโรงเรียน  ... >> อ่านต่อ

การจัดทำบัญชีหน่วยงานย่อยโรงเรียน พ.ศ. 2515
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 15:50:27

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดทำบัญชีโรงเรียน  ... >> อ่านต่อ

การเบิกเผยงบการเงินสาธารณะชน
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 14:17:40

หลักเกณฑ์ในการรายงานการเงินสาธารณะชน  ... >> อ่านต่อ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สพม.23
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 13:49:10

กฎบัตรการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นมาตรฐานและจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ สพม.23  ... >> อ่านต่อ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 26 มิถุนายน 2562    เวลา 16:04:08

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.