ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

หน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่อง
กรอกแบบสอบถาม งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 10:36:45

กรอกแบบสอบถาม งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ... >> อ่านต่อ

กฎบัตร
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 16 ธันวาคม 2565    เวลา 11:58:38

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

กรอบคุณธรรม
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 16 ธันวาคม 2565    เวลา 11:55:36

กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:12:19

คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน  ... >> อ่านต่อ

ปฏิทินตรวจติดตามสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:33:25

แจ้งกำหนดการตรวจติดตามและให้คำแนะนำ ตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ... >> อ่านต่อ

รายงานการเงินสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 5 กันยายน 2565    เวลา 14:44:21

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงินสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า โรงเรียนในสังกัดหลายแห่งจัดทำรายงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครขอให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และนำส่งรายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปและให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง 1 เพื่อให้การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ... >> อ่านต่อ

ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 31 สิงหาคม 2565    เวลา 10:43:59

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงคู่มือเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น โดยยกเลิกคู่มือฉบับเดิมและให้ใช้คู่มือฉบับนี้แทน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติตามเอกสารคู่มือดังกล่าว  ... >> อ่านต่อ

การตรวจสอบข้อมูลตนเองและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 23 สิงหาคม 2565    เวลา 14:01:49

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดแจ้งกำชับบุคลากรในสังกัด ดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึงอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีบุคคลที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในขณะที่เป็นผู้ไม่มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากการไม่ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่เป็นผู้มีสิทธิดังกล่าว รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.   ... >> อ่านต่อ

แจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบภายใน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 30 มีนาคม 2565    เวลา 15:47:31

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ในเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นช่วงระยะเวลาการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดภาคเรียนการศึกษาปีที่ 1/2565 ของสถานศึกษาในสังกัด และเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จึงขอความอนุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และแผนปฏิบัติการ นำเอกสาร หลักฐาน เพื่อตรวจติดตาม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพ  ... >> อ่านต่อ

การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 7 มีนาคม 2565    เวลา 15:56:01

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่ามีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 แห่ง ที่ไม่รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในระบบ (e-budget) ในไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 8 แห่ง ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่รายงานข้อมูลดังกล่าวให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 หากครั้งต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้รับหนังสือแจ้งว่าโรงเรียนใดในสังกัดไม่รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคใน  ... >> อ่านต่อ

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ(งบเงินอุดหนุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:38:53

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษ๋าขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ... >> อ่านต่อ

กำหนดปฏิทินการตรวจสอบโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:22:06

แจ้งปฏิทินการตรวจสอบโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ จำนวน 10 แห่ง แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเอกสารและรับการตรวจสอบตามปฏิทิน ต่อไป  ... >> อ่านต่อ

แจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบภายใน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:39:48

แจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบภายใน โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบ ติดตาม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 แห่ง ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ต่อไป  ... >> อ่านต่อ

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 26 มกราคม 2565    เวลา 10:26:10

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 สำหรับโรงเรียนในสังกัด รายละเอียด>>>CLICK<<<  ... >> อ่านต่อ

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 26 มกราคม 2565    เวลา 10:15:04

การเก็บเงินกบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ที่ ศธ 04006/ว769 ลงวันที่ 8 กุมภา่พันธ์ 2562  ... >> อ่านต่อ

การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค งวดไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 9 ธันวาคม 2564    เวลา 16:02:36

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 พบว่า โรงเรียนในสังกัดบางแห่งมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ในปีงบประมาณ     พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค หากพบว่ามียอดค้างชำระให้ดำเนินการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคดังกล่าว และรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในระบบดังกล่าว ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ภายในวัน  ... >> อ่านต่อ

แจ้งปฏิทินการตรวจสอบ สถานศึกษาในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 1 ธันวาคม 2564    เวลา 11:07:27

แจ้งโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบ ติดตาม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจสอบ และโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ การดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 10 แห่ง รอแจ้งกำหนดเวลา อีกครั้งหนึ่งจนกว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้แนวทางการตรวจสอบโครงการดังกล่าว  ... >> อ่านต่อ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564    เวลา 09:28:31

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสอดรับกับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  ... >> อ่านต่อ

รายงานการเงินสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564    เวลา 14:03:41

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงินสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังพบว่า โรงเรียนในสังกัดหลายแห่งจัดทำรายงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กำกับ ติดตาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และดำเนินการจัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด  ... >> อ่านต่อ

การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และโรงเรียนในสังกัด
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 29 ตุลาคม 2564    เวลา 14:11:49

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สำรวจโรงเรียนที่คาดว่าเป็นโรงเรียนโอกาสเสี่ยงสูง ที่จะได้รับการสุ่มตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ... >> อ่านต่อ

การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค งวดไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 5 ตุลาคม 2564    เวลา 10:55:40

ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค และรายงานข้อมูลการใช้จ่ายในระบบ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  เพื่อหน่วยตรวจสอบ จะได้ตรวจสอบและรายงาน สพฐ.ต่อไป  ... >> อ่านต่อ

รายงานการเงินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 1 กันยายน 2564    เวลา 11:08:44

ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบ กำกับ และติดตามการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 5 การเบิกจ่าย เงินยืมของส่วนราชการ และให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินสถานศึกษาและเอกสารประกอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  ... >> อ่านต่อ

การตรวจสอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 25 สิงหาคม 2564    เวลา 13:14:53

สพม.สน แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งตรวจสอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนที่มีอยู่จริงให้ถูกต้องตามแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ... >> อ่านต่อ

การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 16 สิงหาคม 2564    เวลา 15:02:00

ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่มีหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคเป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง ปฏิบัติตามมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด  ... >> อ่านต่อ

การใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 16 สิงหาคม 2564    เวลา 15:00:48

ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ... >> อ่านต่อ

มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 16 สิงหาคม 2564    เวลา 14:59:46

ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามมาตรการการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด  เพื่อแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค  ... >> อ่านต่อ

แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 17 มิถุนายน 2564    เวลา 10:36:24

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน กิจกรรมที่ 5.2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ โดยไม่สามารถนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ได้  ... >> อ่านต่อ

คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 15 มิถุนายน 2564    เวลา 13:14:50

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของหน่วยงานขึ้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทราบถึง ขั้นตอนของกระบวนงานตรวจสอบในภาพรวม อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ... >> อ่านต่อ

รายงานการเงินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 5 เมษายน 2564    เวลา 14:59:07

ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินสถานศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน และนำส่งหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.สกลนครภายในเวลาที่กำหนด  ... >> อ่านต่อ

โปรแกรมคำนวณวันเดินทางไปราชการ
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 17 มีนาคม 2564    เวลา 13:59:02

โปรแกรมคำนวณวันเดินทางไปราชการ  ... >> อ่านต่อ

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 4 มีนาคม 2564    เวลา 12:04:15

แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ... >> อ่านต่อ

แจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบ สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงปม.2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 09:29:43

ขอแจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง ไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามแนบ  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.