ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สไลด์

เรื่อง
ประกาศเจตนารมณ์
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 10:45:24

   ... >> อ่านต่อ

คลินิกให้คำปรึกษา โดยนักจิตวิทยาโรงเรียน
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 12 สิงหาคม 2564    เวลา 23:00:53

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดคลินิกออนไลน์ ผ่าน Facebook Fanpage ชื่อ "อยากเล่าอะไรให้เราฟัง" เพื่อให้บุคลากรในสังกัด นักเรียน ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับการปรึกษา กับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้น ต้องการปรึกษา คลิกเลย >>>CLICK<<<    ... >> อ่านต่อ

สพม.สกลนคร ตรวจติดตามและให้คำแนะนำ ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ ให้กับโรงเรียนในสังกัด
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 11 สิงหาคม 2564    เวลา 16:10:38

   ... >> อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจและตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปี 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 11 สิงหาคม 2564    เวลา 16:06:21

   ... >> อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดหาที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 มิถุนายน 2563    เวลา 17:08:25

ประกาศคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เรื่อง ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่ประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563  ... >> อ่านต่อ

เกียรติบัตรผู้ร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) เพิ่มเติม เลขที่ 556-909
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563    เวลา 15:18:52

ผู้ประสาน  นางสาวชลธิชา  กระแสศิล  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 098-2853650 นายไพบูรณ์  เกตวงษา  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  094-2894558  ... >> อ่านต่อ

เกียรติบัตรผู้ร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2563    เวลา 13:42:14

ท่านสามารถทำแบบตอบแบบสำรวจได้เพิ่มเติมได้ https://forms.gle/9MqRMZfBQJoAVxq1A   ผู้ประสาน  นางสาวชลธิชา  กระแสศิล  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 098-2853650 นายไพบูรณ์  เกตวงษา  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  094-2894558  ... >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ : วันที่ 29 เมษายน 2563    เวลา 08:56:41

ลิงค์การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 รายชื่อโรงเรียน Link สมัครเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 หมายเหตุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา             https://bit.ly/2z4hV3F   โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร http://www.kudruakham.ac.th/   โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม http://www.ksm.ac  ... >> อ่านต่อ

สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 เมษายน 2563    เวลา 09:35:06

ลิงค์การเข้าตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 https://forms.gle/9MqRMZfBQJoAVxq1A     ... >> อ่านต่อ

.
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : กลุ่มอำนวยการ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 13:19:13

พนักงานราชการ สพม.23 สามารถขอรับเอกสารสัญญาจ้าง ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.23 ในวันจันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ... >> อ่านต่อ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ ๑๐
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2562    เวลา 17:02:24

    ... >> อ่านต่อ

แบบแจ้งความประสงค์ในการจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : กลุ่มอำนวยการ : วันที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 16:46:34

ประชาสัมพันธ์การจัดหาที่เรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2562 โดยรับแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2562  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.