ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แหล่งเรียนรู้ KM SPM23

เรื่อง
ทดสอบ
ผู้โพสท์ - นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 08:56:07

// ลิ้งเว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัด Google Dek-D.com   ... >> อ่านต่อ

โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) (ที่มา: https://bit.ly/3aHF8XG)
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : วันที่ 2 เมษายน 2563    เวลา 11:00:24

โคโรนาไวรัสสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)) หรือชื่อเดิมที่องค์การอนามัยโลกเคยใช้คือ โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) และเป็นที่รู้จักกันในชื่อที่ไม่เป็นทางการในช่วงเริ่มต้นของการระบาดของโรคจากไวรัสนี้ว่า "โคโรนาไวรัสอู่ฮั่น" หรือ "ไวรัสปอดอักเสบอู่ฮั่น" (จีนตัวย่อ: 武汉冠状病毒; จีนตัวเต็ม: 武漢冠狀病毒) เป็นไวรัสติดต่อที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไ  ... >> อ่านต่อ

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ โดยคุรุสภา
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : วันที่ 1 เมษายน 2563    เวลา 14:46:51

บทความทางวิชาการ 1. สองหัวดีกว่าหัวเดียว บทบาทของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2. การส่งเสริมกระบวนการ PLC ให้มีประสิทธิผล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช 3. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร 4. ถอดบทเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กับการใช้ PLC สู่การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ 5. ชุมชนแห่งการเรียน  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.