ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ผลงานทางวิชาการและผลงานดีเด่นของโรงเรียนในสังกัด

เรื่อง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : วันที่ 27 กันยายน 2565    เวลา 14:45:01

การขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร Driving and Developing Professional Learning Communities in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon ไพบูรณ์  เกตวงษา [1] ชลธิชา กระแสศิล[2] ปราโมทย์  ภูมิพันธ์[3] มนตรี  แย้มกสิกร[4] บทคัดย่อ         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานของครูและพัฒนากระบวนการชุมชนแห่ง  ... >> อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบชิงชนะเลิศ ปีการศึกษา 2564 (คลิปวิดีโ
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : วันที่ 24 มกราคม 2565    เวลา 16:06:23

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพร โสภารัตน์ และ นางสาวสุธิดา ธิโสภา นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบชิงชนะเลิศ ปีการศึกษา 2564 (คลิปวิดีโอ หัวข้อ”อาชีพสุด Cool “ ภาษาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษา)  ... >> อ่านต่อ

นักเรียนจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้รับรางวัล รางวัล Honourable Mention และ รางวัล Visitors’Favourite Award. อันดับที่ 2 จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในสนาม Global Youth Science and Technology B
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 3 สิงหาคม 2564    เวลา 09:51:24

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นำทีมโดย ผอ.ยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์   โดยมี  นายปูรณ์ ผานิตกุลวัฒน์และนายภูริทัตตุ์ เลิศกิจไพศาล นักเรียนชั้น ม. 5/15 ห้องเรียนพิเศษ SMTE  ของโรงเรียน สกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ตัวแทนเยาวชนคนเก่งจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านโครงการ YSC ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในสนาม Global Youth Science and Technology Bowl (GYSTB) 2021 แบบออนไลน์ ณ ประเทศฮ่องกง ผลการแข่งขันได้รับรางวัล รางวัล Hono  ... >> อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ยงค์ยุทธ์  เขื่อนขันธ์ พร้อมทีมบริหาร คณะครูและ นักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ตัวแทนประเทศไทย แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ
ผู้โพสท์ - : : วันที่ 17 มิถุนายน 2564    เวลา 15:29:27

        ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ยงค์ยุทธ์  เขื่อนขันธ์ พร้อมทีมบริหาร คณะครูและ นักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โครงการ Young Scientist completion-YSC Thailand :YSC2021 ได้คัดเลือกโครงงานของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ นานาชาติ  2 รายการ คือ 1.แข่งขันในงาน  Global Youth Science and Technology Bowl (GYSTB) 2021 แข่งขันระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2564   ... >> อ่านต่อ

สพม.สน. ได้รับรางวัล 2020 PLC Regional Award จากคุรุสภา
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 22:18:54

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นเครือข่ายที่มีนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 "ระดับภูมิภาค" "2020 PLC Regional Award" โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภู  ... >> อ่านต่อ

R-PAR Model โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 08:35:34

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.