ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนในสังกัด

เรื่อง
ฉ.34 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นายเชาวรินทร์ บงบุตร : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ : วันที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 20:40:05

                    วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ดร.วิชาญ  เกษเพชร รองผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยคณะ ให้การตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการศึกษา  ... >> อ่านต่อ

ฉ.33 รับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ผู้โพสท์ - นายเชาวรินทร์ บงบุตร : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ : วันที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 20:38:27

                ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ รับสมัครนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ฉ.32 งานปัจฉิม ปีการศึกาษา 2565
ผู้โพสท์ - นายเชาวรินทร์ บงบุตร : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ : วันที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 20:37:22

                        วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม2566 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และใฟ้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โดยมีกิจกรรมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึกและพิธีบายศรี สู่ขวัญผูกข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน  ... >> อ่านต่อ

ฉ.31 รับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ผู้โพสท์ - นายเชาวรินทร์ บงบุตร : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ : วันที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 20:36:39

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 นายวรเวช  แง่พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์     มอบหมายให้ นางชนิตา ยิ่งยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ และครูประจำชั้น เป็นตัวแทนมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนจำนวน 34 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  ... >> อ่านต่อ

ฉ.30 ท่านรองชนิตา ร่วมทำบุญที่วัดฐิติธรรมนิกาย วัดเหวลึก
ผู้โพสท์ - นายเชาวรินทร์ บงบุตร : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ : วันที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 20:35:57

วันจันทร์ ที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 นายวรเวช  แง่พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์       มอบหมายนางชนิตา   ยิ่งยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำโรงทานน้ำส้มคั้นและน้ำดื่มโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค ณ วัดฐิติธรรมนิกาย วัดเหวลึก   ตำบลโคกสี  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ฉ.29 ฟุตบอล 7 คน
ผู้โพสท์ - นายเชาวรินทร์ บงบุตร : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ : วันที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 20:35:16

                วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2566 นายวรเวช  แง่พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กล่าวพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน โคกสีวิทยาสรรค์ คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คนในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  โดยนายภารากร  ใจหาญ ผู้กล่าวรายงานการแข่งขัน และร่วมกับคณะครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์  ... >> อ่านต่อ

ฉ.28 รับทุนกิ่งกาชาติ สว่างแดนดิน
ผู้โพสท์ - นายเชาวรินทร์ บงบุตร : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ : วันที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 20:34:16

วันพุธ ที่ 1 เดือนมีนาคม 2566 นายวรเวช   แง่พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์         ได้มอบหมายนางชนิตา  ยิ่งยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ นำนักเรียนเข้ารับทุน การศึกษา ณหอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหหวัดสกลนคร โดยมีนักเรียน ดังนี้ 1.นายทิวากร   ทูลไทสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  และ 2 นายวุฒิยา  ไชยคุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ... >> อ่านต่อ

ฉ.27 อบรม Coding
ผู้โพสท์ - นายเชาวรินทร์ บงบุตร : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ : วันที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 20:32:31

     ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 นายวรเวช  แง่พรหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์  ได้มอบหมาย นายนิติวัฒน์  บุญรักษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการอบรมและขยายผลด้าน Coding และ Robotics ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการ ณ หอดนตรี โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ฉ.26 การบรรยายธรรมะ
ผู้โพสท์ - นายเชาวรินทร์ บงบุตร : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ : วันที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 20:31:49

                                    วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. นายวรเวช  แง่พรหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์  ได้มอบหมาย นายเชิดศักดิ์  ธิศรี และนายกมล  ไสโยธา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 4 คน เข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมื  ... >> อ่านต่อ

นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 8 มีนาคม 2566    เวลา 17:32:40

นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนดงมะไฟวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 1 มีนาคม 2566    เวลา 22:22:42

ประกาศโรงเรียนดงมะไฟวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ด้วย โรงเรียนดงมะไฟวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร ประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาสัญญาจ้าง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ( ๔ เดือน)  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 4/2566
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 13:43:52

นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนบะฮีวิทยาคมเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ ๒ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยเป็นตัวแทนแข่งขันทั้งสิ้น 6 รายการ ผลจากการแข่งขัน รวมทุกรายการ ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง จำนวน 6 รายการ    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 3/2566
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 13:42:12

วันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม นำโดย นางวรรณธนา เถายะบุตรผู้บริหารโรงเรียนบะฮีวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม สีสันวัฒนธรรม ภาษานานาชาติ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงด้านวัฒนธรรม การประกวดคัดลายมือภาษาจีนและภาษาอังกฤษ การแข่งขันตอบปัญหา Active learning by kahoot การประกวด The idol international Bahi ณ หอประชุมชั่วคราวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 2/2566
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 13:38:43

    วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม พร้อมด้วยนายธวัชชัย ตะโกนอก เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

ผลการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 โรงเรียนหนองแวงวิทยา
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 16:41:46

ผลการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 โรงเรียนหนองแวงวิทยา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 1/2566
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 19 มกราคม 2566    เวลา 12:20:35

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม นำคณะครู เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จัดโดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอพรรณานิคม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี การสวดคำฉันท์ระลึกถึงบูรพาจารย์ การมอบเกียรติบัตรและรางวัล ให้แก่ ครูดีเด่น โดยมี นายยรรยง พรมศร นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานในพิธี    ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2565 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 5 มกราคม 2566    เวลา 08:58:20

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีการศึกษา 2565 หมวดสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในโรงเรียน โดยท่านผู้อานวยการโรงเรียนได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมมีการแข่งขันต่างๆ เช่น การวาดภาพประกวด การประกวดเดินแบบชุดแฟนซี การจัดทาบอร์ดวันคริสต์มาส เป็นต้น   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 53/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 28 ธันวาคม 2565    เวลา 15:07:20

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม  มอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี)  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 52/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 27 ธันวาคม 2565    เวลา 11:09:09

            เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ในการนี้ นางวรรณธา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ประธานในพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 51/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 27 ธันวาคม 2565    เวลา 11:07:54

“ด้วยรักและผูกผัน สู่เส้นทางฝันที่ก้าวไกล” วันศุกร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นำโดย นางวรรณธนา เถายะบุตร  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ได้จัดงานเลี้ยงส่งเพื่อแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ 1 ท่าน และคุณครู 3 ท่าน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ และยินดีต้อนรับคุณครู 2 ท่าน ในการบรรจุและแต่งตั้ง  ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าสู่ครอบครัวบะฮีวิทย์ ด้วยความยินดียิ่ง    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 50/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 27 ธันวาคม 2565    เวลา 11:06:33

            วันศุกร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “บะฮีวิทย์เกมส์" ขึ้น โดยมี นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดพิธีแข่งขัน  ทางโรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง และบาสเกตบอล เป็นต้น กิจกรรมในครั้งทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีกันของนักเรียนภายในโรงเรียนและฝึกให้นักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเส  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 20 ธันวาคม 2565    เวลา 09:44:43

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 93 เดือน ธันวาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 10:31:31

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 93 เดือน ธันวาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสว่างแดนดิน นำโดย ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมงาน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 92 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 10:24:07

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 92 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565  รายงานผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า“ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี      วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ดร.นงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน  มอบหมายให้นางสมฤดี  แสนเภา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน  ร่วมเป็นกำลังใจให้ตัวแทนนักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอน  ในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า"รุ่นอายุไม่เกิน16 ปี ชิงช  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 91 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 10:23:34

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 91 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 90 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 10:22:55

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 90 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565 รับทุนการศึกษา พระราชวชิรโสภณ (หลวงปู่หลอ นาถกโร)   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้ นายสุชาติ วิเศษโวหารและนายชานนท์ นาคีย์ นำนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน จำนวน 18 คน เข้ารับทุนการศึกษา  พระราชวชิรโสภณ (หลวงปู่หลอ นาถกโร) เนื่องในงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล 80 ปี 60 พรรษา รวมทุนการศึกษา 10,800 บาท ณ วิหารพระมงคลมิจลินท์ วัดถ้ำอภัยดำ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 89 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 10:22:18

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 89 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565 มอบเกียรติบัตร “คนดีศรีสว่างแดนดิน”      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565ดร.นงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบเกียรติบัตร  “คนดีศรีสว่างแดนดิน” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 33 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน โดยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน งานกิจการนักเรียน  กลุ่มบร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 88 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 10:21:40

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 88 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “ประดู่เกมส์ 2022”    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมด้วย นางสาวพัชรี กลยนีย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2565 “ประดู่เกมส์ 2022” ณ สนามกีฬาโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดส  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 87 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 10:21:00

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 87 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565       วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น. ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ดร.ประจักษ์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.สกลนคร ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 86 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 10:20:21

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 86 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ได้เข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวง ทั้งในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2565 รวมผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 892 คน ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 85 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 10:18:45

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 85 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสว่างแดนดิน ครบรอบ 28 ปี   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสว่างแดนดิน ครบรอบ 28 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเสริมบารมีศรีมงคล โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 84 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 10:17:24

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 84 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565 ต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาใหม่    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ได้ต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาใหม่ คุณครูประภาภรณ์ ทรงเหล็กสิงห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ณ สำนักงานร่มปาริชาต โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 83 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 10:16:51

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 83 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565 การอบรมแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา       วันที่ 10  พฤศจิกายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานกล่าวเปิด “การอบรมแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา” โดย สภ.สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุความไม่ปลอดภัย ต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่า  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 82 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 10:16:13

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 82 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 81 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 10:15:37

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 81 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับเทศบาลอำเภอสว่างแดนดิน  ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ณ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 80 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 09:59:03

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 80 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565 สมโภชกฐิน เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธเมตตาประชาสันติ์   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ดร.นงรักษ์  เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมพิธีสมโภชกฐิน เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธเมตตาประชาสันติ์ (พระพุทธรูปปางนาคปรก 9 เศียร) ณ วัดศรัทธาราม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 79 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 09:58:08

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 79 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565 เดินทางไปส่งตัวข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งย้าย    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้ นางสมฤดี แสนเภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสว่างแดนดิน เดินทางไปส่งตัวข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งย้าย ได้แก่ นางสาววรรณวิศา กวีพิชชาพัชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม และนางสาวเจษฎา  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 78 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 09:57:23

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 78 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565 ต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาใหม่ 2 ท่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ได้ต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาใหม่ 2 ท่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1.คุณครูอนงค์รักษ์ รักษาบุญ จากโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 2.คุณครูภักดิ์วดี รักษาบุญ จากโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ณ สำนักงานร่มปาริชาต โรงเรียนสว่างแดนดิน   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 77 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 09:56:48

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 77 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 76 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 09:56:11

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 76 เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565 คุณครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนากล่าวอำลานักเรียน     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา โดยมีคุณครูวรรณวิศา กวีพิชชาพัชร คุณครูพุฒิพงศ์ พลแพงขวา และคุณครูเจษฎา  ฤทธิ์ศรีบุญ กล่าวอำลาครูและนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ณ อาคารวุฒิสว่างวิทยา โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จัง  ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซนคัดเลือกที่ ๑
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 ธันวาคม 2565    เวลา 15:59:32

     วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ โซนคัดเลือกที่ ๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติ            ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีที่ 1 ฉบับที่ 23
ผู้โพสท์ - นายวันเฉลิม โสตะวงค์ : โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล : วันที่ 7 ธันวาคม 2565    เวลา 13:06:42

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีที่ 1 ฉบับที่ 22
ผู้โพสท์ - นายวันเฉลิม โสตะวงค์ : โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล : วันที่ 7 ธันวาคม 2565    เวลา 13:06:14

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีที่ 1 ฉบับที่ 21
ผู้โพสท์ - นายวันเฉลิม โสตะวงค์ : โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล : วันที่ 7 ธันวาคม 2565    เวลา 13:05:36

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีที่ 1 ฉบับที่ 19
ผู้โพสท์ - นายวันเฉลิม โสตะวงค์ : โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล : วันที่ 7 ธันวาคม 2565    เวลา 13:03:27

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 75 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:57:24

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 75 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ นักเรียน และคณะครูโรงเรียนสว่างแดนดิน เนื่องในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารวุฒิสว่างวิทยา โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 74 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:56:46

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 74 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 ทอดกฐินสามัคคี วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภูตะคาม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และ วัดป่าโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 73 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:56:09

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 73 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4   วันที่ 27 ตุลาคม 2565  นายทอง ธารานุกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เปิดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4 โดย ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 14 พย. 65
ผู้โพสท์ - นายวันเฉลิม โสตะวงค์ : โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:28:30

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เป็นตัวแทนหน่วยงานร่วมพิธีพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล วันที่ 18 พย. 65
ผู้โพสท์ - นายวันเฉลิม โสตะวงค์ : โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:19:02

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน  ... >> อ่านต่อ

สพม.สกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:37:36

          วันจันทร์ ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหาร คณะครู พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน     ... >> อ่านต่อ

คุณครูคมสันสมทบทุนสร้างป้อมหน้าโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 23:25:24

   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 06:26:22

[7 พฤศจิกายน 2565 ] โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการเอกชัย  วรรณทอง  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมรคุณครูธรรมนิตย์  พรมสุวรรณ์  ตุณครูณัฐพงษ์  สุโนนคุณ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม  ร่วมกับนายสุรัตน์  วรรณพัฒน์  นายธีรศักดิ์  มูลคม  นางสาวจารุวรรณ  สายเมือง  และนายฐากูร  สำราญพัด ศิษย์เก่าโรงเรียนส่องดาววิทยาคม  มาเป็นวิทยากรในการแนะแนวการศึกษาในครั  ... >> อ่านต่อ

ย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 06:20:03

[3 พฤศจิกายน 2565 ] โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการเอกชัย  วรรณทอง  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนิชาภา  อึ้งสกุล  ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ที่โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  คุณครูไตรภพ  บุญรักษา  ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร  และยินดีต้อนรับคุณครูปภาวรินทร์  ธรรมสิทธิ์  ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งค  ... >> อ่านต่อ

การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และประชุมผู้ปกครอง
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 06:12:19

[28 ตุลาคม 2565 ] โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการเอกชัย  วรรณทอง  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 365 คน  คนละ 1,500 บาท  รวมเป็นเงิน 547,500 บาท  และนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มใหม่)  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 82 คน  คนละ 1,500 บาท  รวมเป็นเงิน 670,500 บาท  เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา ของตนเอ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:47:44

[13 ตุลาคม 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการเอกชัย  วรรณทอง   รองผู้อำนวยการเกษมสุข  อันตระโลก รองผู้อำนวยการมาริษา  เศียรกระโทก  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว    ... >> อ่านต่อ

อบอุ่นหัวใจต้อนรับสมาชิกใหม่  ส่งคนไกลด้วยหัวใจผูกพัน
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:35:52

"อบอุ่นหัวใจต้อนรับสมาชิกใหม่  ส่งคนไกลด้วยหัวใจผูกพัน"    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่28กันยายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 28 กันยายน 2565    เวลา 13:19:20

ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย รวม ๒๗ คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า ทูลกระหม่อม ถวายเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาภิไธย“ ส.ธ.” จำนวน ๕ เข็ม ในโอกาสนี้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลา และรับพ  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนต้นแบบทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 15 กันยายน 2565    เวลา 13:02:55

 13  กันยายน  2565     โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยนายบรรดา  แก้สบัวสา  ผู้อำนวยการโนงเรียนส่องดาววิทยาคม  นายปริวรรต  ฟองอ่อน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  และนายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค์  ครูผู้รับผิดชอบ  ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบทักษะคิดการเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน (Thailand Safe Youth :TSY Program )  โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแบบมีส  ... >> อ่านต่อ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 9 กันยายน 2565    เวลา 15:55:28

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนหนองแวงวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 27 สิงหาคม 2565    เวลา 10:56:01

โรงเรียนหนองแวงวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565  ... >> อ่านต่อ

พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
ผู้โพสท์ - นางสาวปวีณา บุญเกิด : โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม : วันที่ 17 สิงหาคม 2565    เวลา 17:09:16

วันท่ี่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. นายเดชา  ศิริดล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม จังหวัดสกลนคร นำคณะ รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ณ หอดนตรีโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร 11 สิงหาคม 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 13 สิงหาคม 2565    เวลา 21:44:58

     วัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ณ อาคารโดมอนุสรณ์ศิษย์เก่าโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร    ... >> อ่านต่อ

โพธิ์ชัยทองพิทยาคม : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี เพื่อป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวปวีณา บุญเกิด : โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม : วันที่ 4 สิงหาคม 2565    เวลา 14:29:54

วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ.2565  โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม  ดำเนินการจัดโครงการลูกเสือ           ต้านภัยยาเสพติด  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม  นำโดย  นายเดชา  ศิริดล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ  เนตรนารี  มีความรู้  มีทักษะชีวิต  ในการป้องกันตนเอง  และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคามในรูปแบบใ  ... >> อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรชััยมงคล ในหลวงรัชการที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาวปวีณา บุญเกิด : โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม : วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 14:44:16

       วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. นายเดชา  ศิริดล  ผู้อำนวยการโรงเรียน  โพธิ์ชัยทองพิทยาคม จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  พระบามสมเด็จพระเปรเมนทรรามาธิบดี      ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในหลวงรัชการที่10  ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกา  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์กุดเรือคำพิทยาคาร แห่เทียนเข้าพรรษา2565
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 20:50:06

      วันอังคาร ที่ 12 เดือน กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มีการร่วมแห่ขบวนต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชน ร่วมทำบุญ ถวายต้นเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องอัฐบริขาร จตุปัจจัยไทยทาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565    ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์กุดเรือคำพิทยาคาร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 20:24:13

     วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน นําคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี พุทธศักราช 2565 ณ อาคารโดมอนุสรณ์ศิษย์เก่าโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร    ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 08:45:59

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  ... >> อ่านต่อ

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยา ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สกลนคร ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียน
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 23 กรกฎาคม 2565    เวลา 10:42:40

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยา ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สกลนคร ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายคุณธรรม สพฐ. 2.การนำเสนอกิจกรรมพัฒนาจริยคุณ 3. การนำเสนอกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 4. การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และ 5.การนำเสนอกิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม (12 กรกฎาคม พ.ศ.2565)
ผู้โพสท์ - นางสาวปวีณา บุญเกิด : โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม : วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    เวลา 13:56:45

เมื่อวันอังคาร ที่ 12  กรกฎาคม  พ.ศ.2565  โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม  คณะครูและนักเรียน  ร่วมกับชุมชนบ้านโพธิ์ชัยและบ้านโพธิ์ทอง  จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและร่วมถวายเทียนพรรษา  สังฆฑานและปัจจัย  ณ  วัดศริสมภรณ์  และวัดวิสุทธาวาส  ตำบลหนองกวั่ง  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสาน  อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป    ... >> อ่านต่อ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 3 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:25:18

วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร ๑ กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:24:40

  วันที่ ๑ กรกฎาคม 2565  โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาได้จัดพิธี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่30มิถุนายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 30 มิถุนายน 2565    เวลา 15:02:13

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาภูพานโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้อนุเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ มาให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมในการอบรม ในครั้งนี้ จำนวน 52 คน โดยทาง ดร.ศรีทัศน์ วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ และสนับสนุนในการอบรมในครั้งนี้ และมอบหมาย นายพิชิต อุดมมา,นางยุวรรณ สาขา รองฯผอ. ดูแลการอบรมในครั้งนี้    ... >> อ่านต่อ

โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชนคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 11:53:06

โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชนคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดเทพสวัสดิ์ โดยได้รับความเมตตาและอนุเคราะห์จาก พระครูสุเทพสันติคุณ เจ้าอาวาสสวัสดิ์เทพสวัสดิ์ เจ้าคณะตำบลนาใน และทีมงานวิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ตามนโยบาย ชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดเทพสวัสดิ์วิทยา  ... >> อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 11:50:41

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. การแข่งกีฬาต้านยาเสพติด 5 ประเภทกีฬา ได้แก่ เปตอง ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน 2. การประกวดเต้นแอโรบิก 3. การอบรม TO BE NUMBER ONE 4. การประกวดร้องเพลง  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา รับเกียรติบัตรโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 11:51:59

นายสราวุธ วิเชียรลม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา รับเกียรติบัตรโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

นายสราวุธ  วิเชียรลม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ และมอบถุงปันสุข
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 09:07:12

นายสราวุธ  วิเชียรลม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ และมอบถุงปันสุข ให้แก่นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างกักตัวและรักษาอาการ  ... >> อ่านต่อ

โครงการป้องกันควมคุมโรคโควิด-19 และความปลอดภัยในสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวปวีณา บุญเกิด : โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 16:20:57

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565  โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม  ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19 และความปลอดภัยในสถานศึกษา  โดยมี  นายชัยณรงค์  ศรีสถาน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  และโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  จาก สภ.บ้านม่วง  และ  รพ.สต บ้านมาย  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  มาให้ความรู้  คำแนะนำ  การด  ... >> อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมพร้อมความดีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 14:29:24

โครงการส่งเสริมคุณธรรมพร้อมความดีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ทุกวันศุกร์  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมการแข่งขันสาวไหม พันธุ์ไทยพื้นบ้าน ระดับประเทศ ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 10:04:38

  วันที่ 16 มิถุนายน 2565  โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารได้นำนักเรียน คือ เด็กหญิงนภารัตน์ ฉัตรเกษ และนางสาวชลดา สอนเคน เข้าร่วมการแข่งขันสาวไหม พันธุ์ไทยพื้นบ้าน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (ริมฝั่งหนองหาร) จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดเรือคำ ประจำปี 2565 (หลักสูตรการทำขนมคัพเค้ก)
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 10:03:02

  วันที่ 16 มิถุนายน 2565  โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดเรือคำ ประจำปี 2565 (หลักสูตรการทำขนมคัพเค้ก) จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลกุดเรือคำ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดเรือคำ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ เสริมศักยภาพด้านอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเอง สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ได้ต่อไป     ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมเลือกสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:31:50

[2 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม   นำโดยรองผู้อำนวยการเกษมสุข  อันตระโลก  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา   และนักเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย และสร้างภาวะการเป็นผู้นำ   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้นักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:26:22

[2 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม   นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติขึ้น  ได้นำกล้าไม้  จำนวน 100 ต้น  มาปลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมมอบเข็มดาราพัฒน์ให้กับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:17:39

[2 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม   นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมมอบเข็มดาราพัฒน์ให้กับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นเกียรติสิริมงคล  และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน   ได้ตระหนักในความเป็น "ดาราพัฒน์" ณ หอประชุมปัญญพัฒน์นุสรณ์  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันไหว้ครู
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:11:16

[2 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน   ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น  ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและ อยู่คู่สถานศึกษาของไทยมาอย่างยาวนาน  เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงตวามเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันคล้ายวัยสถาปนา ครบรอบ 47 ปี โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  และทำบุญหอประชุม
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:04:06

[1 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัยสถาปนา ครบรอบ 47 ปี โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  และทำบุญหอประชุม "ปัญญพัฒน์นุสรณ์"  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวดาราพัฒน์  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การเปิดภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 17:40:48

  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารได้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ผู้บริหารและคณะครูได้พบกับนักเรียนและชี้แจงแนวปฏิบัติต่างๆ ของการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ โดยยึดแนวปฏิบัติมาตรการจาก ศบค. พร้อมทั้งมีการแนะนำคุณครูที่ย้ายมาใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอีกด้วย    ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 17:39:13

    วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และชี้แจ้งระเบียบแนวปฏิบัติของโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 05:08:31

24  พฤษภาคม  2565  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โดยมีนายประยูร  จรรยาเพศ  เป็นประธานการประชุม   เพื่อปรึกษาหารือในการขัดการเรียนการสอน  การดำเนินงานของโรงเรียน  ประจำปี 2565  และรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564  ที่ผ่านมา  ... >> อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์พงษ์ศักดิ์ มณีกุล บริจาคเงินสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 19:58:10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  มณีกุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม บริจาคเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท ในการจัดหาอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย ลูกตะกร้อ จำนวน ๑๒ ลูก, ลูกฟุตบอล (ซ้อม) จำนวน ๖ ลูก, ลูกฟุตซอล (แข่ง) จำนวน ๒ ลูก ให้กับโรงเรียน ท่าสงครามวิทยา เพื่อสนับนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการเรียน รวมทั้งการฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอล ของโรงเรียนท่าสงครามวิทยา  ในการนี้ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้...   ... >> อ่านต่อ

รับบริจาคกล้าไม้จาก นายมานะ ศรีวิชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:03:53

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  รับบริจาคกล้าไม้จาก นายมานะ ศรีวิชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย กล้ายางนา จำนวน 50 กล้า กล้าตะเคียนทอง จำนวน 50 กล้า และกล  ... >> อ่านต่อ

รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกระจกเงา ตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:02:41

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา งานระดมทุนเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกระจกเงา ตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ บริการผู้เรียนเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ประจำวันศุกร์ คาบจริยธรรม ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:00:40

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ดำเดินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ประจำวันศุกร์ คาบจริยธรรม ระดับชั้น ม.3 และ ม.6  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  “ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ” โดยมีนักเรียน ชุมนุมสวดมนต์สรภัญญะ เป็นแกนนำ “ก่อการดี” ณ หอปร  ... >> อ่านต่อ

รับมอบที่เหยียบแอลกอฮอร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 ชุด
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:58:09

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับมอบที่เหยียบแอลกอฮอร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 ชุด ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการผลิตนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ถอดบทเรียนวิชา IS และโครงงาน “CAKES MODEL” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนงานอนามัยในสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคต  ... >> อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวร่มโพธิ์ ร่มไทร นักเรียนระดับชั้น ม.4 ได้รับคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดสกลนคร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:54:59

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวร่มโพธิ์ ร่มไทร นักเรียนระดับชั้น  ม.4 ได้รับคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดสกลนคร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านการแสดง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กแ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมครูและผู้ปกครอง โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:52:35

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมครูและผู้ปกครอง โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรายงานผลการบริหารสถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และความประพฤติของนักเรียน เพื่อทราบ  ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA และระดับOBECQA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:50:04

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA และระดับOBECQA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรมแกรม Zoom Video Conference โดย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พา  ... >> อ่านต่อ

ร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายสอนหนังสือ ปีการศึกษา 2565 โดยนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:47:35

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา งานห้องเรียนพิเศษ งานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายสอนหนังสือ ปีการศึกษา 2565 โดยนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-24 พ.ค.2565 ณ รร.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ สพม.กาฬสินธุ์ นักเรียนประสงค์สมัครเข้าร่วม จำนวน 13 คน  โดยได้รับจากเอื้อเฟื้อสถานที่จาก นางจารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเร  ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับและแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 จำนวน 9 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ค.บ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:44:15

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับและแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 จำนวน 9 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ค.บ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝึกปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานวิชาชีพวิชาชีพครู โดยอยู่ในความดูแลของบุคลากรในโรงเรียน สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษ  ... >> อ่านต่อ

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 77,777 กอง กองละ 77 บาท
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:38:00

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารการศึกษา ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 77,777 กอง กองละ 77 บาท เพื่อสมบททุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าแรง ในการก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาสันติ์ (ปางนาคปรก 9 เศียร) ณ วัดศรัทธาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่   ... >> อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:35:04

เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานผลการบริหารสถานศึกษา ชี้แจงแนวปฏิบัติ  นโยบายการจัดการเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กระบวนบริหารจัดการเรียนรู้ เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวนโยบายเปิดเทอมปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ ปฏิบัติตามมาตรก  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่30พฤษภาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:18:42

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สู่การเป็นนวัตกร ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5    ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:45:00

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  ท่านผู้อำนวยการ ดร. สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ พร้อมคณะครู นักเรียน  เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยตามมาตรการCovid-19 อย่างเคร่งครัดโดยได้ตรวจATK ให้กับนักเรียนทุกคน  และดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ฉบับที่ 22/2565
ผู้โพสท์ - นายทินกฤต เหมือยพรม : โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 21:21:19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายธนิก เหลาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กล่าวต้อนรับนักเรียน เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบทุนแสงตะวัน ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ให้นักเรียนจำนวน 5 คน ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 18:38:22

   ... >> อ่านต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบิดออกเยี่ยมสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 18:32:09

   ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับครูใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:39:12

  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 1/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    เวลา 12:04:31

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 1/2565  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมปฐมดาราพัฒน์
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:24:03

11  พฤษภาคม  2565  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมปฐมดาราพัฒน์   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2565   นักเรียนได้เรียนรู้  ฝึกระเบียบ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ... >> อ่านต่อ

วันวิสาขบูชา
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2565    เวลา 07:11:39

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไปทำบุญ ตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 ในปีอธิกมาส  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 11 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:58:48

  วันพุธ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ร่วมกันทำความสะอาด “Big Clean Day” เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และจัดประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕    ... >> อ่านต่อ

รับมอบกระปุกออมทรัพย์ A-School Bus และหมอนผ้าห่ม
ผู้โพสท์ - นางสาวธนัญญา พจนา : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ : วันที่ 15 เมษายน 2565    เวลา 11:37:23

ในวันที่ 26 มกราคม 2565 นางชนิตา ยิ่งยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ได้รับมอบหมายจากนายวรเวช แง่พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ให้เป็นตัวแทนในการรับมอบของที่ระลึกจากคณะเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในการมอบกระปุกออมทรัพย์ A-School Bus หมอนผ้าห่ม เพื่อเป็นของที่ระลึกการฝากเงินโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ณ ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.