ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวทิพย์อักษร  ใจอ่อน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 081-7179759
Thipjaion@hotmail.com
 
นางสาวศรีสุดา  พรมโสภา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.