ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี


นายบุญชู  ใยวังหน้า
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี(นิติกรชำนาญการ) 
โทรศัพท์ 088-5484618
roypila@gmail.com
 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.