ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


 

นายสุรพร  พงษ์สุวรรณ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา(ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) 
โทรศัพท์  -
Email -
 
   
นางปุญชรัสมิ์  ภวิลพีโชบลกุล นางศรีสุมา  จันทร์พรม
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   
นายไพบูรณ์  เกตวงษา นางสุภารัตน์  อัฐประจง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   
นางสาวดวงธิดา ทุมกิจจะ นางสาวรัชดาพร สดใส
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   
นางบำเพ็ญ  วรบุตร นางสาวเปรมวดี จักษุมาตย์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   
นางวราภา  สามาอาพัฒน์ นางสาววาสนา  ศิริจันทพันธุ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   
นายพนัส  ทองปาน นายพงษ์สวัสดิ์  สายกัน
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   
นางสาวอรพรรณ  มุงคุณ นางสวธิปญาดากรณ์  บัวพรม
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.