ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการนางวาสนา พิพัฒน์ผดุงสิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ) 
โทรศัพท์  081-7690982
vassanapipat@gmail.com
 
 
 
นางสาวจิรัชยา มนต์คาถา นางอุษณีย์ ราชพิลา  
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
     
 
นายกวี เมืองมุงคุณ นายปุณยวัจน์  พิสุทธิอมรพันธ์  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักประชาสัมพันธ์  
     
 
นางสาวภัทรธนิฐ  ผานะวงค์ นางสาวจุฑาทิพย์ ฝ่ายเทศ  
พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานพิมพ์ดีด  
     
 
นายธนโชติ ศรีกุล นางนันทนา  อ่อนก้อน  
พนักงานพิมพ์ดีด  แม่บ้าน   
     
 
นางพิศมัย  นาโสก นางสาวยะวะรา เมามีจันทร์  
แม่บ้าน  แม่บ้าน   
     
 
นายศักดิ์ชัย  แสนหูม นายสมจิตร นามวงค์ชัย  
พนักงานขับรถ  นักการภารโรง  
     
   
นายยุทธพิชัย หอมใส    
ยามรักษาความปลอดภัย    


 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.