ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ


นางสาวชลธิชา  กระแสศิล
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                                       โทรศัพท์ 098-2853650                            
dlict.spm23@gmail.com

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.