ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางมณีรัตน์  พั่วโพธิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) 
โทรศัพท์  081-9642520
Maneerat4250@gmail.com
 
นางกนกกร  ทองทิพย์ นางกันยกร  แก้วคำแสน
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
   
นางสาวพนารัตน์  ทิพย์เสนา นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
   
   
   
   
   
   

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.