ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


 
นางกล่อมจิต  กาญจนโกมล  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)  
โทรศัพท์  081-7084498  
karnjanakomol_tt@hotmail.co.th  
   
   
 
นางณัฐจิตกานต์  วงษ์สิริภัค นางสาววไลพร  แก้วก่า  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
     
 
นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นางสาวรติมา ชาติสุข  
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
     
   
- นางสุพิชฌาย์  สุริยันต์  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการการเงินและบัญชี  
     
   
นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ    
นักวิชาการการเงินและบัญชี    
     
     
     
     

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.