ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


 
นางกล่อมจิต  กาญจนโกมล  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)  
โทรศัพท์  081-7084498  
karnjanakomol_tt@hotmail.co.th  
   
   
 
นางณัฐจิตกานต์  วงษ์สิริภัค นางสาววไลพร  แก้วก่า  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
     
 
นางสาวรติมา ชาติสุข นางสาวศรีสุดา  พรมโสภา  
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
     
 
นางสุพิชฌาย์  สุริยันต์ นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ  
นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการการเงินและบัญชี  
     
   
นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน    
เจ้าหน้าที่ธุรการ    
     
     

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.