ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสมบูรณ์  บุญสุระ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) 
โทรศัพท์  081-9776560
bunsura9@hotmail.com
 
   
นางอัมพร เฉลิมชาติ นางนัยเนตร สมบูรณ์คุณากร
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
นางสาวพรวิภา หาญมนตรี นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
   
นางสาวณิชานันท์  มูลสุวรรณ นางเกษสุดา งอยปัดพันธ์
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   
นางสาวอนงค์ลักษณ์ เสนาวัง นายกฤษณะ สิทธิสาท
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ นายเอกพล พรหมโคตร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานพิมพ์ดีด

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.