ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสมบูรณ์  บุญสุระ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) 
โทรศัพท์  081-9776560
bunsura9@hotmail.com
 
   
นางอัมพร เฉลิมชาติ นางนัยเนตร สมบูรณ์คุณากร
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
นางสาวพรวิภา หาญมนตรี นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
   
นางสาวณิชานันท์  มูลสุวรรณ นางสาวพัชราภรณ์  ประเทพา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 
นายกฤษณะ สิทธิสาท  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
   
 
นายเอกพล พรหมโคตร  
พนักงานพิมพ์ดีด  

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.