ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


 
นางสุพรรณี  ศรีทอง  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)   
โทรศัพท์ 081-7299084  
Supunnee06@hotmail.com  
   
   
 
นางจารุวรรณ  ศรีอาจ เดชราช นางลักษณาวดี  บุญพบ  
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
     
 
นายครรชิต จันภูธร นางสาวปภาดา คุณพรม  
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
     
   
นายพีระเดช  ผาพองยุน    
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.