ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

    -  คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานการเงิน >>>CLICK<<<
    -  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (สพฐ.) >>>CLICK<<<
    -  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ >>>CLICK<<<
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

    - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล >>>CLICK<<<
    - คู่มือการทำบัตร >>>CLICK<<<
    - คู่มือการขออนุญาตไปต่างรปะเทศ >>>CLICK<<<

 

กลุ่มอำนวยการ

- คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ >>>CLICK<<<   
- คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ >>>CLICK<<<

  

กลุ่มนโยบายและแผน

    - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน >>>CLICK<<<
    - คู่มืองานธุรการ >>>CLICK<<< โดยนายกฤษณะ  สิทธิสาท
    - คู่มือปฏิบัติงานสารสนเทศ >>>CLICK<<< โดยนายกฤษณะ  สิทธิสาท
    - คู่มืองานวิเคราะห์ งบประมาณ >>>CLICK<<< โดยนางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช
    - คู่มืองานนโยบายและแผน >>>CLICK<<< โดยนางสุพรรณี  ศรีทอง
    - คู่มืองานติดตามและประเมินผล >>>CLICK<<< โดยนางลักษณาวดี  บุญพบ


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

    - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา >>>CLICK<<<
    - คู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล >>>CLICK<<< โดยนางกนกกร ทองทิพย์
    - คู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล >>>CLICK<<< โดยนางสาวพรวิภา หาญมนตรี
    - คู่มือปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนปลอดขยะ และอื่นๆ >>>CLICK<<< โดยนางกัณยากร แก้วคำแสน

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

    - คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตาม >>>CLICK<<<
    - คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม >>>CLICK<<<
    - คู่มืองานธุรการ >>>CLICK<<< โดยนางอุษณีย์  ราชพิลา

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

    - คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน >>>CLICK<<<

 

กลุ่มกฎหมายและคดี

    - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต >>>CLICK<<< โดยนายบุญชู  ใยวังหน้า
    - คู่มือปฏิบัติงานกฎหมายและการดำเนินคดีของภาครัฐ >>>CLICK<<< โดยนายบุญชู  ใยวังหน้า

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    - คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา >>>CLICK<<<

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    - คู่มือปฏิบัติงานการติดตั้ง ระบบ Scopia Desktop >>>CLICK<<< โดยนางสาวชลธิชา  กระแสศิล
 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.