ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ผู้บริหาร


 
นายมงคลชัย  รัตนอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. หน่วยตรวจสอบภายใน
2. กลุ่มกฏหมายและคดี
โทรศัพท์ 081-7080677
mail: -
 

   
ดร. วิชาญ  เกษเพชร   นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์
รอง ผอ.สพม.สกลนคร   รอง ผอ.สพม.สกลนคร
โทรศัพท์ 097-4597478   โทรศัพท์ 091-8655939
wckp.2510@gmail.com   S.chalawut@pccm.ac.th
     
หน้าที่ความรับผิดชอบ   หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน    1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน
     1.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
     1.2 กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
     1.3 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
       1.1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
     1.2 กลุ่มนโยบายและแผน
     1.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สกลนคร คนที่ 1    2. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สกลนคร คนที่ 2
          
   
ดร. บุญธรรม อ้วนกันยา    
รอง ผอ.สพม.สกลนคร    
โทรศัพท์ 084-9612244    
E-mail: -    
     
หน้าที่ความรับผิดชอบ    
1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน    
      1.1  กลุ่มอำนวยการ
      1.2  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
     
   
2. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สกลนคร คนที่ 3    
     
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.