ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ผู้บริหาร


 
ดร. ปราโมทย์  ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมายและคดี    และหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 081-3803619
Pramote.Phoomphan@gmail.com
 

   
นายศิริพงษ์ พาดี   ดร. วิชาญ  เกษเพชร
รอง ผอ.สพม.สกลนคร   รอง ผอ.สพม.สกลนคร
โทรศัพท์ 095-6684968, 098-4752626   โทรศัพท์ 097-4597478
siripong110105@gmail.com   wckp.2510@gmail.com
     
หน้าที่ความรับผิดชอบ   หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน    1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน
      1.1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   
      1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
      1.3 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   1.1 นโยบายและแผน
 1.2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
2. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สกลนคร คนที่ 1    2. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สกลนคร คนที่ 2
          
     
นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์
รอง ผอ.สพม.สกลนคร
โทรศัพท์ 091-8655939
S.chalawut@pccm.ac.th
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน
    1.1กลุ่มอำนวยการ
    1.2 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
    1.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
2. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สกลนคร คนที่ 3
 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.