ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ติดต่อเรา


​​​​​​สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 728118 ต่อ  
114   กลุ่มบริหารงานบุคคล 103   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
109   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 111   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
105   กลุ่มนโยบายและแผน 115   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
107   กลุ่มอำนวยการ 112   หน่วยตรวจสอบภายใน 
107   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 113   กลุ่มกฏหมายและคดี
โทรสาร 042-728119 E-mail : mattayomsakon@gmail.com


 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.