ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 

    - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      

    - การสอบและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
      

    - การพัฒนาบุคลากร
      

    - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
      

    - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


      

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
  

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.