ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กฎหมายการศึกษา


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 60


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562


พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546


พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553


พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562


พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545


พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2452  >>>CLICK<<<
พรบ.บริหารราชการ ศธ. 2546  >>>CLICK<<<
ระเบียบกระทรวง การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  >>>CLICK<<<
ระเบียบกระทรวง การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553  >>>CLICK<<<
การส่งเสริม สนับสนุน ไปศึกษา ดูงาน อบรม  >>>CLICK<<<
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เติ่มเติม)  >>>CLICK<<<
ระเบียบการแบ่งส่วนราชการ  >>>CLICK<<<
ระเบียบการเปิดปิดภาคเรียน  >>>CLICK<<<
ระเบียบการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  >>>CLICK<<<
ระเบียบการลา  >>>CLICK<<<
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 2549  >>>CLICK<<<
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ  >>>CLICK<<<
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 >>>CLICK<<<

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.