ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564  


      - มาตรการ ปี 2564      - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ปี 2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564


 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.