ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565

       - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน


       - มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565


 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.