ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

มาตรการอื่นๆ


ประกาศแต่งตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์


ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


มาตรการการใช้ดุลยพินิจ


มาตรการป้องกันการรับสินบน


 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.