ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กฎหมายการเงิน


(1)วินัยการเงินการคลัง2561 >>>CLICK<<<
(2)ระเบียบกระทรวงการคลงว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ 2562 >>>CLICK<<<
(3)พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ2560 >>>CLICK<<<
(4)พรบ.สวัสดิการการศึกษาบุตร 2562 >>>CLICK<<<
(5)พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 >>>CLICK<<<
(6)พรบ.เดินทางไปราชการ 54 >>>CLICK<<<
(7)ระเบียบบริหารงานงบประมาณ ปี 2553 >>>CLICK<<<
(8)ประเภทอัตราการศึกษาบุตร >>>CLICK<<<
(9)พรบ.เบี้ยหวัดบำนาญ >>>CLICK<<<
(10)พรบ.ค่าเช่าบ้าน >>>CLICK<<<
(11)พรบ.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน >>>CLICK<<<
(12)เงินรายได้สถานศึกษา >>>CLICK<<<
(13)หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน >>>CLICK<<<
(14)ประเภทอัตรา เงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน >>>CLICK<<<
(15)การปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม และการจัดงาน >>>CLICK<<<
(16)แนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัดงานฯว.119 >>>CLICK<<<
(17)แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารว116 >>>CLICK<<<


 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.