ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2563


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 >>>CLICK<<<
   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 >>>CLICK<<<
 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   - เอกสารการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต >>>CLICK<<<
   - หน่วยตรวจสอบภายใน >>>CLICK<<<

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.