ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

เป้าประสงค์


     เพื่อให้การจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดสิ่งเสพติด สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข

2. ครูมีหลักสูตรชั้นเรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

4. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห์ วิจัย
แก้ปัญหา มีวิญญาณ ความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

5. สถานศึกษามีการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

6. สถานศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขึ้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

8. สถานศึกษา ชุมชนมีการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9. สถานศึกษา ชุมชนมีการสร้างขีดความสามารถในการค้าและการลงทุน

10. สถานศึกษา ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.