ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่ามีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 แห่ง ที่ไม่รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในระบบ (e-budget) ในไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 8 แห่ง ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่รายงานข้อมูลดังกล่าวให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 หากครั้งต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้รับหนังสือแจ้งว่าโรงเรียนใดในสังกัดไม่รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในระบบ (e-budget) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จะดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการ และจำเป็นต้องให้โรงเรียนชี้แจงต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตรง

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 7 มีนาคม 2565    เวลา 15:56:01 อ่านแล้ว 145
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.