ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบภายใน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ในเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นช่วงระยะเวลาการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดภาคเรียนการศึกษาปีที่ 1/2565 ของสถานศึกษาในสังกัด และเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จึงขอความอนุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และแผนปฏิบัติการ นำเอกสาร หลักฐาน เพื่อตรวจติดตาม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดโรงเรียน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 30 มีนาคม 2565    เวลา 15:47:31 อ่านแล้ว 149
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.