ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข       ปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้ารับการประเมินฯ ระหว่างวันที่ 2 - 19 กรกฎาคม 2562 จำนวน 21 โรงเรียน แบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้
        1. ประเภทดีเด่น ระดับเงิน 7 โรงเรียน
        2. ประเภทดีเด่น ระดับทอง 12 โรงเรียน
        3. ประเภทดีเด่น ระดับเพชร 2 โรงเรียน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 1 สิงหาคม 2562    เวลา 13:56:34 อ่านแล้ว 368
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.