ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่4กรกฎาคม2565


นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส. รุ่น 9) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและเครื่องดนตรี จ านวน 50,000 บาท ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปี จังหวัดสกลนคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 4 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:02:16 อ่านแล้ว 39
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.