ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การตรวจสอบข้อมูลตนเองและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดแจ้งกำชับบุคลากรในสังกัด ดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึงอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีบุคคลที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในขณะที่เป็นผู้ไม่มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากการไม่ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่เป็นผู้มีสิทธิดังกล่าว รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 23 สิงหาคม 2565    เวลา 14:01:49 อ่านแล้ว 99
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.