ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงคู่มือเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น โดยยกเลิกคู่มือฉบับเดิมและให้ใช้คู่มือฉบับนี้แทน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติตามเอกสารคู่มือดังกล่าว

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 31 สิงหาคม 2565    เวลา 10:43:59 อ่านแล้ว 76
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.