ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

รายงานการเงินสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2565


หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงินสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า โรงเรียนในสังกัดหลายแห่งจัดทำรายงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครขอให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และนำส่งรายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปและให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง 1 เพื่อให้การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 5 กันยายน 2565    เวลา 14:44:21 อ่านแล้ว 93
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.