ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


การขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

Driving and Developing Professional Learning Communities in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon
ไพบูรณ์  เกตวงษา [1]
ชลธิชา กระแสศิล[2]
ปราโมทย์  ภูมิพันธ์[3]
มนตรี  แย้มกสิกร[4]

บทคัดย่อ
        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานของครูและพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม PLC ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาและนำเสนอในรูปแบบร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณเก็บโดยใช้แบบวัดความพึงพอใจและแบบทดสอบความรู้หลังจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากครูกลุ่มตัวอย่าง 292 คน ในโรงเรียน 27 แห่ง และผลจากการดำเนินงาน PLC ของครูในระบบ TRAINFLIX KSPPLC63 นำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาทุกแห่งมีการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูด้วยการกำหนดชั่วโมง PLC ลงในตารางสอนของครูทุกคน ครูส่วนใหญ่มีการจัดตั้งกลุ่มหรือทีมและมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานและดำเนินการตามแผน แต่ในขั้นตอนการเปิดชั้นเรียนและการสะท้อนผลหลังสอนมีการดำเนินการน้อยเพียงร้อยละ 13 และพบว่าร้อยละ 72 ยังไม่เคยดำเนินการ ข้อมูลเชิงคุณภาพบอกเป็นนัยว่าครูส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ PLC หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่อง PLC ร้อยละ 87 และมีความพึงพอใจการอบรมระดับมาก ผลการส่งงาน PLC ในระบบของครูที่สำเร็จมีเพียงร้อยละ 14 การวิจัยนี้ค้นพบว่าความใส่ใจของผู้บริหารโรงเรียนเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานและพัฒนากระบวนการ PLC ของครูในสถานศึกษา
คำสำคัญ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร, PLC คุรุสภา, TRAINFLIX KSPPLC63

 
[1] ศึกษานิเทศก์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร / อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
[2] นักวิชาการคอมพิวเตอร์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร / อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
[3] ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร / อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
[4] ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก / อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ที่อยู่วารสาร ฉบับเต็ม https://edu.snru.ac.th/wp-content/uploads/2022/01/12-173.pdf

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 27 กันยายน 2565    เวลา 14:45:01 อ่านแล้ว 261
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.